oktober, 2015

now browsing by month

 

Valutaverliezen niet aftrekbaar door deelnemingsvrijstelling

A-G Wattel is van mening dat het buiten de heffingsgrondslag blijven van positieve en negatieve wisselkoersresultaten bij de vervreemding van deelnemingen geen verboden belemmering is van de EU-vestigingsvrijheid of het EU-kapitaalverkeer.

Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 (34305) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Schriftelijke antwoorden op vragen wetgevingsoverleg Belastingplan 2016 c.a.

De Staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk antwoord gegeven op de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2015 over het Belastingplan 2016, de Overige fiscale maatregelen 2016, de Wet tegemoetkoming loondomein, de Wet vrijstelling uitkering Artikel 2-Fonds, de Wet implementatie Moeder-dochterrichtlijn en de Wet uitvoering Common Reporting Standard.

Privéwoning van vennoten is geen investeringsgoed van maatschap

De Hoge Raad oordeelt dat ondanks dat een deel van de door de twee vennoten aangeschafte woning wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden van de maatschap dit buiten redelijke twijfel niet tot gevolg heeft dat de woning in wezen behoort tot het bedrijf van de maatschap in de zin van art. 6 lid 2 sub a Zesde richtlijn.

Schending Europeesrechtelijk verdedigingsbeginsel in douanezaak?

Verwijzingshof Amsterdam moet beoordelen of de inspecteur bij het uitreiken van de uitnodigingen tot betaling het verdedigingsbeginsel heeft geschonden.

Prejudiciële vraag over gevolgen voor premieheffing van Incidentele thuiswerkzaamheden Nederbelg

De Hoge Raad oordeelt dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU geen duidelijk antwoord geeft op de vraag hoe beperkt werkzaamheden moeten zijn om als louter incidenteel te kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU.

Prejudiciële vragen over premieplicht voor werkzaamheden skilerares tijdens buitengewoon verlof

De Hoge Raad oordeelt dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU geen duidelijk antwoord geeft op de vraag of bij buitengewoon verlof nog sprake is van de ‘uitoefening van werkzaamheden’. De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU.

Redelijke beslistermijn in WOZ-zaken is half jaar ondanks ruimere wettelijke termijn

De Hoge Raad oordeelt dat ook in WOZ-zaken de redelijke termijn voor gemeenten om te beslissen op bezwaar een half jaar is.

Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015

De Staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel implementatie Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34306) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lijfrente vrijgelaten bij beroep op bijstand

Top