januari, 2016

now browsing by month

 

Vervangingswaarde grond opslaglocatie moet worden bepaald exclusief aanlegkosten

De Hoge Raad oordeelt dat het hof bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde de dubbeltelling bij de aanlegkosten van het waterbekken niet op de juiste wijze heeft gecorrigeerd.

Bezwaar niet-ontvankelijk want bezwaarschrift niet tijdig ter post bezorgd

Hof Amsterdam beslist dat het bezwaar van X niet-ontvankelijk is vanwege niet verschoonbare termijnoverschrijding. Door de gemachtigde gemaakte fouten bij de verzending aan de Belastingdienst komen voor rekening en risico van X.

Auto is door eerder buitenlands kenteken niet nieuw meer (2)

De Hoge Raad oordeelt dat een eerdere toekenning van een kenteken volstaat om een personenauto als gebruikt aan te merken in de zin van art. 10 lid 1 Wet BPM 1992.

Tijdstip van koopovereenkomst bepalend bij WOZ-waardering

De Hoge Raad oordeelt dat in het kader van de WOZ een verkoopprijs van een woning de waarde weergeeft op het tijdstip dat de koopovereenkomst wordt gesloten. Onder voorwaarden is het echter aanvaardbaar om de koopprijs gelijk te stellen aan de waarde op het tijdstip van levering.

Auto is door eerder buitenlands kenteken niet nieuw meer (1)

De Hoge Raad oordeelt dat een eerdere toekenning van een kenteken volstaat om een personenauto als gebruikt aan te merken in de zin van art. 10 lid 1 Wet BPM 1992.

Schending van hoorplicht leidt ook zonder terugwijzing tot proceskostenvergoeding

De Hoge Raad oordeelt dat het hof heeft miskend dat X door het niet-horen is benadeeld en derhalve de uitspraak op bezwaar niet in stand kan worden gelaten met toepassing van art. 6:22 Awb (vgl. HR 18 april 2003, nr. 37790, BNB 2003/267).

Steunstichting van Scientology-kerk is geen ANBI

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat Stichting X als steunstichting van de Scientology-kerk geen algemeen nut beogende instelling kan zijn. Dit volgt uit het arrest HR 12 december 2014, nr. 13/05820, V-N 2014/65.21, waarin is geoordeeld dat de Scientology-kerk geen ANBI is.

Waarde maatschapsaandeel van langstlevende voor nalatenschap is liquidatiewaarde

De Hoge Raad oordeelt dat het hof op goede gronden een juiste beslissing heeft gegeven.

Geen verlenging 30%-regeling bij overschrijding driemaandstermijn tussen dienstbetrekkingen

De Hoge Raad oordeelt dat niet is voldaan aan de driemaandseis, en dat X dan geen recht heeft op voortgezette toepassing van de 30%-regeling. De periode tussen het einde van de oude dienstbetrekking en het begin van de nieuwe dienstbetrekking mag namelijk niet langer zijn dan drie maanden.

Voor berekening algemene compensatie geen rekening houden met 30%-regeling bij vaststelling Belgisch loon

De Hoge Raad oordeelt dat de 30%-regeling niet kan worden toegepast als geen vergoeding van extraterritoriale kosten is overeengekomen. Er is dan geen plaats voor een (administratieve) splitsing van het loon van een werknemer in een deel loon en een deel dat de vergoeding vormt voor extraterritoriale kosten.
Top