januari, 2016

now browsing by month

 

Verlenging crisisheffing hoog loon niet in strijd met eigendomsrecht

De Hoge Raad oordeelt dat de verlenging van de crisisheffing in stand kan blijven. Anders dan A-G Wattel (V-N 2016/5.16) acht de Hoge Raad de terugwerkende kracht van de regeling niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol van het EVRM.

Verlenging crisisheffing hoog loon niet in strijd met eigendomsrecht

De Hoge Raad oordeelt dat de verlenging van de crisisheffing in stand kan blijven. Anders dan A-G Wattel (V-N 2016/5.16) acht de Hoge Raad de terugwerkende kracht van de regeling niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol van het EVRM.

Crisisheffing hoog loon niet in strijd met eigendomsrecht

De Hoge Raad oordeelt dat de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) in stand kan blijven. Anders dan A-G Wattel (V-N 2015/38.12) acht de Hoge Raad de terugwerkende kracht van de regeling niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol van het EVRM.

Beboetbaar feit in zesmaandsperiode art. 30a Wet LB 1964 slechts gedeeltelijk bewezen

Verwijzingshof Amsterdam beslist dat de inspecteur slechts gedeeltelijk heeft bewezen dat de inhoudingsplichtige het beboetbare feit van artikel 67f AWR heeft begaan met betrekking tot alle aangiftetijdvakken die zijn gelegen in de zesmaandsperiode van art. 30a Wet LB 1964.

A-G: Geen sprake van leeftijdsdiscriminatie bij Finse aanvullende belasting op pensioenen

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat de Finse aanvullende belasting op pensioenen niet wordt getoetst aan het unierechtelijke verbod van discriminatie op grond van leeftijd. Het unierechtelijke verbod op leeftijdsdiscriminatie werkt namelijk niet door naar de nationale IB-wetgeving.

Therapie-uren tellen niet mee voor urencriterium

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt belanghebbende geen recht heeft op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid omdat therapie-uren niet meetellen voor het urencriterium.

Beroep tegen reeds onherroepelijk vaststaande aanslagen niet-ontvankelijk

Hof Den Haag oordeelt dat de rechtbank het beroep van X tegen de onherroepelijk vaststaande aanslagen forensenbelasting over de jaren 2002, 2003, 2004 en 2006 terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Voorlopig verleende teruggaaf IB/PVV terecht teruggevorderd bij definitieve aanslag

Hof Den Haag sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat de inspecteur bij de definitieve aanslag terecht de teruggave heeft teruggevorderd.

Hof veegt inkomenscorrectie hennepteler van tafel

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat X substantiële inkomsten uit hennepteelt heeft genoten die hij niet in zijn aangifte heeft verantwoord.

Inspecteur wijst terecht verzoek af om voordeel uit hennepteelt te laten vervallen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur het verzoek van X om het voordeel uit hennepteelt volledig te laten vervallen terecht heeft afgewezen. X heeft zijn verzoek daartoe niet onderbouwd.
Top