april, 2016

now browsing by month

 

Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor niet-Nederlandse aandeelhouders

Aandeelhouders die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn en waarbij Nederlandse dividendbelasting voor portfolioaandelen is ingehouden, kunnen binnenkort deze Nederlandse dividendbelasting terugvragen.

Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor niet-Nederlandse aandeelhouders

Aandeelhouders die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn en waarbij Nederlandse dividendbelasting voor portfolioaandelen is ingehouden, kunnen binnenkort deze Nederlandse dividendbelasting terugvragen.

Digitaal procederen in belastingzaken vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt het mogelijk om digitaal te procederen in fiscale zaken. Dat heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer laten weten in de nadere memorie van antwoord bij de wetsvoorstellen die de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht regelen.

Regeling afhandeling verzoeken teruggaaf dividendbelasting en toekenning heffingvrije vermogen

De Staatssecretaris van Financiën reageert met een beleidsbesluit op de eindarresten in de zaken Miljoen, X en Société Générale SA (V-N 2016/15.21, V-N 2016/15.22 en V-N 2016/15.23) naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU van 17 september 2015 (V-N 2015/48.17).

BPM-teruggaaf bij uitvoer is geen correctie op eerder betaalde BPM

De Hoge Raad oordeelt dat noch het VWEU noch het Europeesrechtelijke evenredigheidsbeginsel tot een (wettelijke) regeling noopt die voorziet in een BPM-teruggaaf als een personenauto na verloop van tijd niet meer is bestemd voor duurzaam gebruik in Nederland en voor duurzaam gebruik wordt overgebracht naar een andere lidstaat.

Onbegrijpelijk oordeel Hof Arnhem-Leeuwarden dat inspecteur aanhouden KB-Lux rekening niet aannemelijk maakt

De Hoge Raad acht het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X een rekening bij KB-Lux heeft aangehouden, onbegrijpelijk.

Voorlopig geen belasting op robotisering

Naheffingsaanslag omzetbelasting voor discotheekhouder gehandhaafd; boete verminderd

Rechtbank Den Haag handhaaft de aan een discotheekhouder opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting maar vermindert de daarbij opgelegde boetebeschikking.

Werkzaamheden niet hoofdzakelijk door vrijwilligers verricht: geen aftrek fictieve personeelskosten

De Hoge Raad oordeelt dat X geen fictieve personeelskosten in aftrek kan brengen. Er wordt namelijk niet voldaan aan het hoofdzakelijkheidscriterium van art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969.

Compensatieregeling verdrag met Duitsland in werking getreden

Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 treedt de regeling in werking waardoor in Duitsland verschuldigde belasting en bijdragen en premies sociale zekerheid volgens het verdrag worden aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelasting.
Top