juli, 2016

now browsing by month

 

Navordering Nokvorst-project strandt door ambtelijk verzuim

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door de definitieve aanslag op te leggen, terwijl de heer X een jaar daarvoor op basis van documenten was geselecteerd voor een specifieke controle in het kader van het Nokvorst-project.

Aftrekbaar IB-verlies door mislukte projecten van aannemer

Rechtbank Den Haag oordeelt dat met de projecten werd deelgenomen aan het economische verkeer, in die zin dat het behalen van geldelijk voordeel werd beoogd en dat het voordeel ook redelijkerwijs kon worden verwacht.

Herinvesteringsreserve voor groot onderhoud van pand

Rechtbank Den Haag oordeelt dat bij X bv het voornemen bestaat om de verkoopwinst te herinvesteren in de vervanging en verbetering van de rest van de fundering.

Geen resultaat uit overige werkzaamheden voor bemoeienis met vastgoed

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat mevrouw X de inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden heeft genoten. De aard van de verrichte werkzaamheden is namelijk niet door de inspecteur gekwalificeerd.

Bezwaar niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Eerdere bezwaar herleeft niet na onvoorwaardelijke intrekking

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding en dat van een verschoonbare termijnoverschrijding ook geen sprake is. Het feit dat de inspecteur de toezegging niet c.q. onvoldoende duidelijk gestand heeft gedaan, maakt niet dat de intrekking van het eerdere bezwaar is komen te vervallen.

Alsnog onderzoek door inspecteur naar ontvankelijkheid van bezwaar

Rechtbank Limburg oordeelt dat de inspecteur de heer X ambtshalve de gelegenheid had moeten bieden om aan te tonen dat de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is. De inspecteur moet dus een nieuwe uitspraak op bezwaar doen.

Geen leges als bestemmingsplan ouder is dan tien jaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar zodat de gemeente geen leges mag heffen voor de dienst die verband houdt met het bestemmingsplan. Dit volgt uit de strafsanctie van art. 3.1 lid 4 Wet ruimtelijke ordening.

Formele voorwaarden aan Italiaanse btw-aftrek niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de formele voorwaarden die Italië aan de btw-aftrek stelt niet in strijd zijn met het EU-recht. Het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel moeten wel worden geëerbiedigd.

Onderwerping diensten advocaat aan btw-heffing niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat diensten van advocaten aan de btw-heffing zijn onderworpen. De vrijstelling van art. 132 lid 1 onderdeel g Btw-richtlijn geldt niet voor de diensten van advocaten ten behoeve van rechtzoekenden die rechtsbijstand genieten in het kader van een nationaal stelsel van rechtsbijstand.

Uren lidmaatschap Provinciale Staten kunnen niet aan onderneming worden toegerekend

Rechtbank Noord-Nederland is van oordeel dat X als ondernemer niet aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek heeft voldaan. Een zeer aanzienlijk deel van de door X verantwoorde uren ziet op X’s werkzaamheden in het kader van zijn Statenlidmaatschap.
Top