september, 2016

now browsing by month

 

Aanbrengen ‘snelwrapfolie’: 21% btw

Het aanbrengen van zogenoemde snelwrapfolie op bijvoorbeeld keukenkastjes is belast met 21% btw.

Aanbrengen ‘snelwrapfolie’: 21% btw

Het aanbrengen van zogenoemde snelwrapfolie op bijvoorbeeld keukenkastjes is belast met 21% btw.

Aanbrengen ‘wrapfolie’: 21% btw

Het aanbrengen van zogenoemde wrapfolie op bijvoorbeeld keukenkastjes is belast met 21% btw.

Aanbrengen ‘wrapfolie’: 21% btw

Het aanbrengen van zogenoemde wrapfolie op bijvoorbeeld keukenkastjes is belast met 21% btw.

WOZ-vrijstelling geldt ook voor waterzuiveringsinstallaties die door private partij wordt geëxploiteerd

De Hoge Raad oordeelt dat een afvalwaterzuiveringsinstallatie die wordt geëxploiteerd door een private onderneming toch kan delen in de WOZ-uitzondering voor waterzuiveringsinstallaties.

WOZ-vrijstelling geldt ook voor waterzuiveringsinstallaties die door private partij wordt geëxploiteerd

De Hoge Raad oordeelt dat een afvalwaterzuiveringsinstallatie die wordt geëxploiteerd door een private onderneming toch kan delen in de WOZ-uitzondering voor waterzuiveringsinstallaties.

Uitgezonden A-G is premieplichtig in Nederland

De Hoge Raad oordeelt dat de omstandigheid dat in de toelichting op art. 3 lid 2 BUB 1999 wordt gesproken over 'de ambtenaar die in opdracht van de Nederlandse overheid gaat werken' niet in de weg staat aan het oordeel dat de heer X is ‘uitgezonden’ in de zin van dat artikellid, ook niet bezien in samenhang met zijn positie als Advocaat-Generaal.

Landbouwvrijstelling evenredig toerekenen bij realisatie van stille reserves

De Hoge Raad oordeelt dat HR 11 juli 2014, nr. 13/00372, V-N 2014/36.24.15 ook van toepassing is als de inbrenger zich een deel van de stille reserves heeft voorbehouden. X heeft door de inbreng een deel van de stille reserves gerealiseerd. De realisatie heeft betrekking op zowel het vrijgestelde als het niet-vrijgestelde bestanddeel van de stille reserve van de cultuurgrond, zij het naar evenredigheid.

Hoge Raad volgt toetsingskader hof voor werktuigenvrijstelling bij hybride installaties

De Hoge Raad oordeelt dat Hof Amsterdam het juiste toetsingskader heeft gehanteerd bij de beoordeling of installaties met verschillende functies vallen onder de werktuigenvrijstelling.

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over begrip ‘douaneschuldenaar’

De Hoge Raad besluit tot het stellen van prejudiciële vragen in een procedure waarin aanvullende douanerechten worden nagevorderd. Het betreft een constructie waarbij de door een onafhankelijke leverancier in Zuid-Amerika in rekening gebrachte prijs van kippenvlees kunstmatig wordt verhoogd.
Top