november, 2016

now browsing by month

 

Tijdsduur van vijf minuten is geen redelijke termijn voor in werking stellen parkeerapp

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat A de parkeerapplicatie van Parkmobile niet binnen een redelijke termijn heeft geactiveerd.

Als schoolgebouw gebruikte onroerende zaken zijn geen woningen

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er sprake is van een ‘schoolwoningencomplex’. Dit complex is volgens het hof constructie-technisch gebouwd als schoolgebouw. Ten tijde van de levering zijn de onroerende zaken niet aan te merken als woningen.

Rechtbank Gelderland stelt geplande executieverkoop woning ondernemer uit

De civiele kamer van Rechtbank Gelderland oordeelt dat met de executoriale veiling van de woning door de ontvanger de belangen van X op een onevenredige wijze worden geschaad.

Saldo van in november 2008 opgeheven rekening behoort tot rendementsgrondslag 31 december van dat jaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur er in redelijkheid vanuit mocht gaan dat ook na sluiting van de KB-Luxrekening in november 2008 het saldo van die rekening beschikbaar is gebleven en aldus behoort tot de rendementsgrondslag van X per 31 december 2008.

Rechtbank schuift gemeentelijke beleidsregel terzijde en verhoogt bezwaarkostenvergoeding

Rechtbank Oost-Brabant verhoogt de door de gemeente Schijndel toegekende bezwaarkostenvergoeding.

Tandarts komt vergeefs in geweer tegen aanslag reclamebelasting voor zijn praktijk

Rechtbank Oost-Brabant verwerpt alle grieven van tandarts X tegen de aanslag reclamebelasting van de gemeente Oss.

Saldo van in november 2008 opgeheven rekening behoort tot rendementsgrondslag 31 december van dat jaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur er in redelijkheid vanuit mocht gaan dat ook na sluiting van de KB-Luxrekening in november 2008 het saldo van die rekening beschikbaar is gebleven en aldus behoort tot de rendementsgrondslag van X per 31 december 2008.

Gemeente houdt bij WOZ-waardering voldoende rekening met geluidsoverlast door ventilator

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de gemeente bij de WOZ-waardering voldoende rekening heeft gehouden met de geluidsoverlast door een ventilator.

Afschaffing tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW vereist zorgvuldigheid

Eigen Huis: ozb volgend jaar weer omhoog

Top