maart, 2017

now browsing by month

 

Uitfasering pensioen in eigen beheer: ‘Informatieformulier’ beschikbaar

Conceptwetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie

Een speciaal register gaat transparant maken wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Zo kan achterhaald worden naar wie een geldstroom gaat. Corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden.

Conceptwetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie

Een speciaal register gaat transparant maken wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Zo kan achterhaald worden naar wie een geldstroom gaat. Corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden.

FIOD houdt klopjacht op zwartspaarders

Oplossing geldroof Belastingdienst Arnhem strandt in Turkije

Rechters eensgezind: belasting spaargeld mag

Bekentenis is rechtsgeldig ondanks dreiging met kort geding en dwangsom

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de door de inspecteur afgedwongen bekentenis niet in strijd is het met het verbod op zelf-incriminatie. De boetes hoeven dus niet vernietigd te worden.

Kosten renteswaps zijn volgens A-G aftrekbaar als eigenwoningrente

A-G Wattel is van mening dat tussen de renteswaps en de geldlening een zodanige samenhang bestaat dat zij economisch als één geheel kunnen worden beschouwd.

Toch aftrek van voorbelasting ondanks reeds failliete afnemer?

De Hoge Raad oordeelt dat onzekerheid over de betaling van een met een failliet afgesproken vergoeding niet reeds inhoudt dat geen prestatie onder bezwarende titel is verricht. Het andersluidende oordeel van het hof geeft dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Onverplicht toegekende uitkering aan invalide brigadier vormt geen loon

De Hoge Raad oordeelt dat de uitkering van € 100.000 die is toegekend aan een invalide brigadier, niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking vindt dat deze als daaruit genoten moet worden aangemerkt.
Top