maart, 2017

now browsing by month

 

Inspecteur stelt eigenwoningreserve te hoog vast

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de eigenwoningreserve van belanghebbende ten onrechte niet op nihil heeft vastgesteld.

Ontbreken van detailgegevens bestelling restaurant leidt niet tot omkering bewijslast

De Hoge Raad stemt in met het oordeel van Hof ’s-Hertogenbosch dat het ontbreken van detailgegevens in dit geval niet leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast.

Door politieman verkregen immateriële schadevergoeding onbelast

De Hoge Raad beslist dat de door een politieman verkregen immateriële schadevergoeding onbelast is. Een dergelijke vergoeding vindt niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt.

Bestuurder hoeft ontvanger niet op de hoogte te stellen van handelwijze bank

De Hoge Raad oordeelt dat X niet verplicht is om op eigen initiatief de ontvanger te informeren over de handelwijze van de bank. In zoverre is er dan ook geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

Wet versterking positie curator in Staatsblad

De wet versterking positie curator is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Overschrijding redelijke termijn hoger beroep leidt tot schadevergoeding voor zwartspaarder

Hof ’s-Hertogenbosch kent zwartspaarder X schadevergoeding toe vanwege overschrijding van de redelijke termijn bij de behandeling van het hoger beroep.

Onjuiste jaaropgaaf van gemeente leidt tot overbodige procedure

Hof Amsterdam oordeelt ambtshalve dat de 'bijstand om niet' – zo al belast – in het verkeerde jaar in de heffing is betrokken. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de toepassing van het recht op de door partijen bijgebrachte feiten en er wordt niet buiten de grenzen van het geschil getreden.

Terechte correctie aftrek zorgkosten wegens niet overleggen van bewijsstukken (2)

Rechtbank Den Haag oordeelt dat zonder rekeningen en/of betaalbewijzen niet kan worden vastgesteld of de heer X specifieke zorgkosten heeft gemaakt.

Terechte correctie aftrek zorgkosten wegens niet overleggen van bewijsstukken (1)

Rechtbank Den Haag oordeelt dat zonder rekeningen en/of betaalbewijzen niet kan worden vastgesteld of de heer X specifieke zorgkosten heeft gemaakt.

Proceskostenvergoeding door alsnog in beroep niet-ontvankelijk verklaard bezwaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat toetsing van de bezwaartermijn ook kan plaatsvinden als de ontvanger in de uitspraak op bezwaar de termijnoverschrijding verschoonbaar heeft geacht. De handelswijze van de ontvanger is echter onzorgvuldig geweest.
Top