mei, 2017

now browsing by month

 

Bij correctie van (onterecht) opgenomen bedrag van eerder betaalde VA heeft inspecteur geen verplichting tot vooroverleg

X krijgt een ander bedrag terug over 2014 dan hij verwacht. Hof Den Haag stelt vast dat de inspecteur de aangifte heeft gevolgd en niet gehouden is contact op te nemen met X alvorens de definitieve aanslag op te leggen. Vooroverleg is niet verplicht als de aangifte enkel is gecorrigeerd op het punt van een (onterecht) opgenomen bedrag van een eerder betaalde VA.

Voortijdig ingediend beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard

X dient het beroepschrift in ruim twee maanden voordat de inspecteur uitspraak op bezwaar doet. Hof Den Haag oordeelt dat beroep voortijdig is ingediend en terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Ambtshalve opgelegde aanslagen en boete van 100% blijven in stand voor frauduleuze exploitant in onroerende zaken

X verwerft een inkomen met de exploitatie en de handel in onroerende goederen. X doet geen aangiften en weigert informatie te verstrekken over zijn inkomen en vermogen. Anders dan de rechtbank stelt het hof Den Haag de inspecteur volledig in het gelijk. De ambtshalve opgelegde aanslagen en boete blijven in stand. Een aanbod getuigen te horen passeert het hof.

Geen alleenstaande ouderkorting voor op adres behandelcentrum ingeschreven kind

Hof Den Bosch oordeelt dat X geen recht heeft op de alleenstaande ouderkorting omdat niet is voldaan aan alle wettelijke voorwaarden nu het kind in 2012 volgens de GBA niet gedurende tenminste zes maanden op het adres van X stond ingeschreven

Recht op uitbetaling kinderbijslag staat aan aftrek levensonderhoud kinderen in de weg

Hof Amsterdam oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen. Het hof stelt vast dat X recht heeft op uitbetaling van kinderbijslag . Dat X de kinderbijslag vervolgens op haar verzoek op de rekening van haar voorheen echtgenoot laat storten doet aan dit oordeel niet af.

Bv en dga waren zich bewust van bevoordeling: inspecteur neemt terecht winstuitdeling in aanmerking

Hof Den Haag oordeelt dat er sprake is van een winstuitdeling. Het pand is namelijk eind 2015 verkocht voor € 316.285, terwijl de WOZ-waarde 2016 was vastgesteld op € 497.640.

Btw-auto krijgt lagere handelsinkoopwaarde van marge-auto

Hof 's-Hertogenbosch bevestigt de beslissing van de rechtbank om bij de koerslijst uit te gaan van een marge-auto, die de laagst te bepalen handelsinkoopwaarde heeft. X vof krijgt rente vergoed over de BPM-teruggaaf, aangezien de BPM geheel in strijd met het EU-recht is betaald. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Toch schadevergoeding voor overschrijding redelijke termijn

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat voor de vraag of sprake is van een gering financieel belang geen onderscheid moet worden gemaakt naar de omvang van het financiële belang in de bezwaarfase en in de beroepsfase. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Terechte informatiebeschikking voor belanghebbende die weigert vragen over banktegoeden te beantwoorden

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft opgelegd aan X. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Matiging proceskostenvergoeding voor BPM-zaak

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het forfaitaire puntensysteem van het Besluit proceskosten bestuursrecht tot een vergoeding zou leiden die de in redelijkheid gemaakte kosten ver zou overtreffen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).
Top