juli, 2017

now browsing by month

 

Gepensioneerde EU-ambtenaar niet verplicht verzekerd voor AWBZ bij verrichten werk in Nederland

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat er in casu sprake is van een belemmering van het vrije verkeer van werknemers. Gepensioneerd EU-ambtenaar X is op grond van zijn werkzaamheden in Nederland niet verplicht verzekerd voor de AWBZ.

Geen reisaftrek ondanks dat reizen met openbaar vervoer praktisch niet mogelijk is

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op reisaftrek ondanks dat hij door praktische omstandigheden geen gebruik van het openbaar vervoer kan maken. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen.

Waardering bouwland op openingsbalans tegen waarde in vrij opleverbare staat

Hof vernietigt informatiebeschikking in KB-Lux zaak

Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de informatiebeschikking omdat X, ondanks dat hij niet alle vragen van de inspecteur heeft beantwoord, toch aan zijn informatieverplichting heeft voldaan. X beschikt niet meer over gegevens betreffende zijn KB-Lux bankrekening en kan ook geen informatie meer betreffende de bankrekening verkrijgen.

Waardering bouwland op openingsbalans tegen waarde in vrij opleverbare staat

Rechtbank Noord-Holland vermindert de aanslag ib/pvv 2010 omdat de waardering van bouwland op de openingsbalans van X tegen de waarde in vrij opleverbare staat moet en niet tegen de waarde in verpachte staat.

Rechtbank had in verzet ook proceskostenvergoeding moeten toekennen voor voorafgaande beroepsfase

Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank in verzet ook een proceskostenvergoeding voor de beroepsfase had moeten toekennen.

Rechtbank had in verzet ook proceskostenvergoeding moeten toekennen voor voorafgaande beroepsfase

Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank in verzet ook een proceskostenvergoeding voor de beroepsfase had moeten toekennen.

Hoger beroep terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X terecht wegens overschrijding van de termijn niet-ontvankelijk is verklaard in zijn hoger beroep.

Geen IB-ondernemerschap voor beeldend kunstenaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de aard van de activiteiten, die goeddeels bestaan uit de verkoop van (reproducties van) originele kunstwerken van de heer X, niet maakt dat een objectieve winstverwachting reeds op voorhand aannemelijk moet worden geacht. Uit de structurele verliezen volgt juist het tegendeel.

Toezegging dat aftrek elders belast van 20% wordt verleend niet aannemelijk gemaakt

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat niet is afgesproken dat X bv voorkoming van heffing kan claimen over een vast bedrag van 20%, zonder dat hierover daadwerkelijk belasting zou worden geheven in de VS. De rechtbank stelt de aftrek vast op 15%.
Top