juli, 2017

now browsing by month

 

Toezegging dat aftrek elders belast van 20% wordt verleend niet aannemelijk gemaakt

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat niet is afgesproken dat X bv voorkoming van heffing kan claimen over een vast bedrag van 20%, zonder dat hierover daadwerkelijk belasting zou worden geheven in de VS. De rechtbank stelt de aftrek vast op 15%.

Toezegging dat aftrek elders belast van 20% wordt verleend niet aannemelijk gemaakt

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat niet is afgesproken dat X bv voorkoming van heffing kan claimen over een vast bedrag van 20%, zonder dat hierover daadwerkelijk belasting zou worden geheven in de VS. De rechtbank stelt de aftrek vast op 15%.

Belastingdienst had volgens ombudsman reactie van belanghebbende op gespreksverslag moeten afwachten

De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst onbehoorlijk heeft gehandeld door vóór het verstrijken van de reactietermijn en zonder dat reactie van X was ontvangen de informatie aan de Zwitserse Belastingdienst te sturen.

Houder bezitloos pandrecht klaagt tevergeefs bij ombudsman over verkoop in beslag genomen machines

De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst kon overgaan tot het gelegde bodembeslag en dat geen sprake was van reële eigendom van een derde die moest worden ontzien. Wel is voor één van de twee ondernemingen niet voldaan aan het vereiste dat de geëxecuteerde toestemming moet verlenen voor onderhandse verkoop. Het is echter niet aannemelijk dat X hierdoor in zijn belangen als pandhouder is geschaad.

Verdragsbeleid voormalige Nederlandse Antillen, Curaçao en BES-eilanden openbaar

Het Ministerie van Financiën heeft het Verdragsbeleid van Nederland dat specifiek toeziet op de voormalige Nederlandse Antillen, Curaçao en de BES-eilanden deels openbaar gemaakt. Dit naar aanleiding van een Wob-verzoek.

Rioolheffing voor afvoer hemelwater op gemeentelijke sloot

Hof Amsterdam oordeelt dat de gemeente voor lozing van hemelwater op een sloot terecht rioolheffing heeft geheven.

Structurele nalatigheid rechtvaardigt btw-boete van € 90.000

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de hoogte van de naheffing en de ernst van de gedraging een forse boete rechtvaardigen. De boete van 75% is echter buiten proportie. Aangezien de dochter-bv geen btw in aftrek heeft gebracht, wordt de boete verlaagd tot € 90.000.

Geen (lagere) bedrijfswaarde voor centrale in kader van WOZ-waardering

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet geen reden de centrale van X te waarderen op de (lagere) bedrijfswaarde.

Achterwege laten verliesverrekeningsbeschikking kan bij navorderingsaanslag worden hersteld

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verliesverrekeningsbeschikking in stand kan blijven. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van art. 21a Wet VPB 1969 stelt de rechtbank vast dat voor het vaststellen van de verliesverrekeningsbeschikking een wettelijke grondslag bestaat.

Geen beroep op overeenkomst EU – Zwitserland volgens A-G HvJ EU bij voortzetten activiteiten

Advocaat-generaal Mengozzi concludeert dat de situatie van Picart niet lijkt te vallen binnen de werkingssfeer van de Overeenkomst EU - Zwitserland. Picart had namelijk niet de bedoeling om op Zwitsers grondgebied een activiteit anders dan in loondienst uit te oefenen.
Top