augustus, 2017

now browsing by month

 

Islamitische stichting verliest ANBI-status

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de ANBI-status terecht is ingetrokken omdat de administratie van Stichting X niet aan de eisen voldoet. Zo zijn de jaarstukken over 2011, 2012 en 2013 pas begin 2015 opgesteld.

Wetsvoorstel om kleine pensioenen te bundelen

Verhoging van leges bij illegale bouw niet toegestaan volgens rechtbank

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat gemeenten geen verhoging van de leges omgevingsvergunning mogen toepassen bij illegale bouw.

Hof acht terugwerkende kracht crisisheffing ook in 2013 en 2014 geoorloofd

Hof Den Haag oordeelt dat de crisisheffing niet in strijd is met art. 1 EP EVRM. Het hof verwijst daarbij naar de arresten van de Hoge Raad van 29 januari 2016.

Verlegging van btw bij telecommunicatiediensten

Per 1 september 2017 geldt voor telecommunicatiediensten een verleggingsregeling. Daartoe is het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 gewijzigd. Vooruitlopend hierop mag de verleggingsregeling al vanaf 1 juni 2017 worden toegepast bij goedkeurend beleidsbesluit (V-N 2017/29.14).

Te hoge ambtshalve opgelegde IB-aanslag voor alleenwonende echtgenoot

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gemiddelde jaarlijkse uitgaven van een huishouden van vier personen een onredelijke schatting vormen van het inkomen van een alleenstaande.

Na intracommunautaire verwerving mag margeregeling niet worden toegepast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat niet is voldaan aan (één van) de wettelijke voorwaarden voor toepassing van de margeregeling. Ongeacht de wetenschap hiervan bij vof X is de te weinig geheven btw terecht bij haar nageheven.

Autohandelaar krijgt 50% boete voor te lage BPM-aangifte

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X wist dat de in het taxatierapport vermelde handelsinkoopwaarde aanzienlijk te laag was. Ook als een belastingplichtige zich laat bijstaan door een deskundig adviseur, mag namelijk van hem worden verwacht dat hij de feiten en omstandigheden en aannames die ten grondslag liggen aan het advies controleert.

Prejudiciële vraag over afgifte A1-verklaringen voor derdelanders

De Centrale Raad stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU over de afgifte van A1-verklaringen voor derdelanders. De Centrale Raad wil weten of derdelanders zich kunnen beroepen op (titel II van) Vo 883/2004 en Vo 987/2009.

Verschil in behandeling tussen zus en echtgenoot voor SW niet in strijd met EVRM

Hof Den Haag oordeelt dat B, als echtgenote, en X, als zus, niet als gelijke gevallen zijn aan te merken voor de SW. Er is geen strijd met het EVRM.
Top