september, 2017

now browsing by month

 

Volgens A-G leidt exotische schenking aan Tassenmuseum niet tot giftenaftrek

A-G Niessen is van mening dat de uitspraak van het hof over de waardering niet onbegrijpelijk is. Het is namelijk een algemeen bekend feit dat voorwerpen van luipaardvel op de Nederlandse markt een andere waarde hebben dan in het buitenland. 

Werkwijzer ondernemers in de schulden

Bij storting van € 1,5 mln op derdenrekening notaris dag voor peildatum geen sprake van fraus legis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er geen sprake is van fraus legis bij het oprichten van een bv door een 79-jarige. Het bedrag van € 1,5 mln behoort dan niet tot de heffingsgrondslag van box 3.

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij overname portefeuille seniorenwoningen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de vrijstelling overdrachtsbelasting ter zake van taakoverdracht niet van toepassing is op de verkrijging van de seniorenwoningen. X heeft namelijk geen passiva overgenomen.

Terechte naheffing assurantiebelasting voor Kwaliteitsregeling slachtvee

De Hoge Raad oordeelt dat in de overwegingen van het hof besloten ligt dat de door X nv gesloten overeenkomsten – in weerwil van de letterlijke bewoordingen daarvan – aldus moeten worden uitgelegd dat X nv verplicht is haar wederpartij te compenseren voor geleden schade indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Kosten postacademische cursussen van onervaren jurist zijn geen scholingsuitgaven

De Hoge Raad oordeelt dat de heer X had moeten stellen en aannemelijk had moeten maken dat hij de cursussen volgde met het oogmerk om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen en hij in redelijkheid kon verwachten dat hij dit oogmerk na voltooiing van de opleiding zou kunnen verwezenlijken.

Verhuurde bovenwoning in box 3 leidt voor eigenaar niet tot onevenredige last

De Hoge Raad oordeelt dat de box 3 heffing geen op de huuropbrengst van de bovenwoning rustende last is. De heffing is in casu ook geen individuele onevenredige last. De heer X heeft de onderhavige situatie namelijk welbewust aanvaard.

LB-naheffingsaanslag voor vergoeding voor afzien optierechten is terecht

De Hoge Raad oordeelt dat het tegen vergoeding prijsgeven van het recht tot uitoefening van opties op aandelen, moet worden aangemerkt als een vervreemding van die opties. De inspecteur heeft dan ook terecht een LB-naheffingsaanslag opgelegd.

Doorbelasten kosten is volgens Hoge Raad geen economische activiteit

De Hoge Raad oordeelt dat de door het hof aangehaalde jurisprudentie niet de conclusie kan dragen dat het doorbelasten van kosten een economische activiteit is. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof 's-Hertogenbosch.

Man maakt bezwaar tegen WOZ-beschikking van vrouw en vraagt daarin om hogere WOZ-waarde

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van X tegen de beschikking van zijn echtgenote ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
Top