december, 2017

now browsing by month

 

Kansspelbelasting: tijdelijke verhoging tarief vanaf 1 januari 2018

Het tarief van de kansspelbelasting wordt op 1 januari 2018 tijdelijk verhoogd van 29 naar 30,1%. De wijziging gaat in op 1 januari 2018, om 00.00 uur.

Gemeente legt aanslagen terecht op aan persoon op wiens naam nutsaansluiting staat

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat de gemeente de aanslagen afvalstoffenheffing terecht aan X heeft opgelegd.

Geen gedoogplicht die heffing precariobelasting over elektriciteitsnetwerk verhindert

Hof Amsterdam verwerpt het hoger beroep van X nv tegen de aanslag precariobelasting 2011. Er is geen gedoogplicht die aan de heffing in de weg staat.

Geen gedoogplicht die heffing precariobelasting over elektriciteitsnetwerk verhindert

Hof Amsterdam verwerpt het hoger beroep van X nv tegen de aanslag precariobelasting 2012. Er is geen gedoogplicht die aan de heffing in de weg staat.

Geen btw-vrijstelling voor aanbieder schilder- en tekenlessen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de diensten die X verleent niet kwalificeren als diensten die nauw samenhangen met sociale zekerheid. Er bestaat geen recht op de sociaal-culturele btw-vrijstelling

Referentiewoningen en eigen verkoopprijs bewijzen juistheid WOZ-waarde

Hof Amsterdam oordeelt dat de WOZ-waarde van de vrijstaande woning van X niet te hoog is vastgesteld.

Geen omkering van bewijs ten nadele van hennepkweker

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de heer X meer dan € 1.100 als opbrengst van de (enige) hennepoogst heeft genoten.

Inspecteur doet tijdig uitspraak op bezwaar ondanks later ambtshalve verrichte correctie

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat met de uitspraken van de inspecteur van 6 november 2015 de bezwaarfase is geëindigd. Daarmee heeft de inspecteur uitspraak op bezwaar gedaan binnen twee weken na ontvangst van de ingebrekestelling. Een dwangsom is niet aan de orde.

Voor onderdrukken van prikkels geen verlaagd bestelauto-tarief

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het verlaagde bestelauto-tarief uitsluitend geldt voor gehandicapten die door hun handicap voor het gelijktijdig vervoer van zichzelf en een omvangrijk of zwaar hulpmiddel zijn aangewezen op het gebruik van een bestelauto.

Vrijval van btw-schuld mag in IB-sfeer worden belast

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de IB-navordering van de vrijgevallen btw-schulden geen schending van het EU-evenredigheids of verdedigingsbeginsel is.
Top