februari, 2018

now browsing by month

 

Na staking onderneming geen kostenaftrek meer mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X in 2010 geen aftrekbare kosten in aanmerking heeft kunnen nemen omdat de onderneming van X al ultimo 2008 is gestaakt. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Aanslag is correct: in 2010 resteert geen nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek meer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in 2010 geen rekening hoeft te houden met nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Uit het overzicht van de inspecteur blijkt namelijk dat de ultimo 2008 nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek in 2009 is verrekend. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X inkomensafhankelijke Zvw-premies over zijn Duitse pensioen verschuldigd is omdat hij in Nederland verzekerd is voor de AWBZ. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Door overgang economische eigendom aandelen in 2010 is terbeschikkingstelling in 2010 beëindigd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de terbeschikkingstelling van het pand reeds in 2010 is geëindigd. De economische eigendom van de aandelen D bv berustte op 22 december 2010 namelijk reeds bij B.

Aangiftecampagne 2018 van start

Ondernemer snapt stijging lokale lasten niet

Terechte aansprakelijkstelling bestuurder bij persoonlijk ernstig verwijt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ontvanger X terecht aansprakelijk heeft gesteld voor de onbetaald gebleven loonbelasting en omzetbelasting. X kan namelijk persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt dat de belastingschulden niet zijn betaald.

Bij verdeling portefeuille met onroerende zaken geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een of meerdere gemeenschap(pen) die zijn verdeeld. Volgens de rechtbank zijn de art. 7 en 12 WBR 1970 dan ook niet van toepassing.

Bij verdeling portefeuille met onroerende zaken geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een of meerdere gemeenschap(pen) die zijn verdeeld. Volgens de rechtbank zijn de art. 7 en 12 WBR 1970 dan ook niet van toepassing.

Terbeschikkingstelling grond aan sportvereniging vormt verhuur en niet gelegenheid geven tot sportbeoefening

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Er is in casu sprake van verhuur van onroerend goed.
Top