maart, 2018

now browsing by month

 

Reactie schriftelijk overleg btw

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer over de btw.

Toelichting op vertraging afhandeling schenk- en erfbelasting

Professionele dienstverleners kunnen digitaal aangifte schenkbelasting doen voor schenkingen vanaf het belastingjaar 2018 en voor de erfbelasting voor overlijdens vanaf het belastingjaar 2019. Dat heeft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven. De Tweede Kamer heeft een groot aantal vragen gesteld over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en erfbelasting.

Onterechte naheffing na integratielevering door ziekenhuis

De Hoge Raad oordeelt dat toepassing van het pro-ratapercentage aan de hand van omzetten voor btw-belaste en vrijgestelde prestaties, ook voor het ziekenhuisgebouw geldt, aangezien het zowel voor vrijgestelde prestaties als voor belaste prestaties wordt gebruikt.

Gevolgen ontstaan of wijzigen huwelijksgoederengemeenschap voor de schenkbelasting

Het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt in enkele situaties niet tot heffing van schenkbelasting. De Staatssecretaris van Financiën bevestigt dit in een nieuwe versie van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, V-N 2010/34.12.

Gebruik faxverkeer had bekend gemaakt moeten worden

Volgens de Hoge Raad heeft de overschrijding van de per faxbericht gestelde termijn, om het verzuim in het beroepschrift te herstellen, geen nadelige gevolgen voor X.

ZZP-overeenkomst tussen AWBZ-zorgverlener en zorgaanbieder is arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad oordeelt dat de wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de AWBZ-zorg in casu ook relevant zijn. Het enkele feit dat partijen hun overeenkomst een 'overeenkomst van opdracht' noemen, is niet van belang.

Groninger aardbeving in 2012 is bijzondere omstandigheid bij WOZ-waardering

De Hoge Raad oordeelt dat een aardbeving in de omgeving van een woning een bijzondere omstandigheid is, die reden kan zijn om de toestandsdatum voor de WOZ-waardering te verleggen van de peildatum naar het begin van het belastingjaar.

Reservering van herwaarderingswinst niet mogelijk

De Hoge Raad oordeelt dat reservering van de herwaarderingswinst niet mogelijk is. Dit strookt namelijk niet met art. 15 ai Wet VPB 1969.

Slechte bereikbaarheid van woning met auto is geen beletsel voor heffing van forensenbelasting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een woning beschikbaar is voor de forensenbelasting, als daarin, op naar algemene maatschappelijke opvattingen gebruikelijk wijze, kan worden gewoond, zonder dat eerst ingrijpende aanpassingen aan de woning of aan de inrichting van de woning nodig zijn.

Vergoeding voor uitstel levering behoort tot heffingsgrondslag overdrachtsbelasting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het bedrag dat X bv heeft betaald in verband met het uitstel van de levering tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting behoort. Het bedrag van € 600.000 vormt namelijk een onderdeel van de tegenprestatie.
Top