november, 2019

now browsing by month

 

<p>‘Verhoog forfaitaire kostenvergoeding bezwaarfase’</p>

De NOB vindt het een gemiste kans dat de forfaitaire kostenvergoeding voor de bezwaarfase niet wordt verhoogd. In de conceptwijziging Besluit proceskosten bestuursrecht wordt de forfaitaire proceskostenvergoeding in beroep en hoger beroep verhoogd....Ook voor een gegrond bezwaar zou een hogere...

<p>Kabinet ontmoedigt met nieuwe maatregelen het werken als zelfstandige</p>

Met een minimumtarief voor de zzp'er aan de onderkant van de arbeidsmarkt, een zelfstandigenverklaring voor de zzp'er aan de bovenkant en met een webmodule tracht het kabinet meer grip te krijgen op het werken als zelfstandige....De maatregelen moeten meer zekerheid geven over de kwalificatie van...

<p>Kamer kijkt naar vervolging om toeslagenaffaire</p>

De Tweede Kamer wil weten welke mogelijkheden er zijn om de verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst strafrechtelijk te vervolgen....Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën is een vertrouwelijke notitie opgesteld waarin beschreven staat wat de gronden van aangifte...

Memorie van antwoord Wet implementatie ATAD 2

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet implementatie ATAD 2 naar de Eerste Kamer. Snel gaat in op vragen van de Eerste Kamerleden en de NOB.

Gedeeltelijke belastbaarheid dividend belemmert status als ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ niet

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X moet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. X heeft dan ook recht op een aftrekpost in verband met zijn eigen woning in België.

Ruime immateriële schadevergoeding vanwege overschrijding redelijke termijn in bestuurdersaansprakelijkheidszaak

Hof 's-Hertogenbosch kent de erven van bestuurder X een ruime immateriële schadevergoeding toe vanwege de trage gerechtelijke afhandeling van een bestuurdersaansprakelijkheidskwestie.

Bij Duitse mini-job volgens A-G wel AOW-verzekering in jaren vóór 1989

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat Giesen over de periode vóór 1 januari 1989 AOW-verzekerd is. De A-G geeft daarbij voorkeur aan de tekstuele uitleg van de wet boven de bedoeling van de wetgever.

Voorgenomen koerswijziging bedrijfsvoering leidt niet tot bron van inkomen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de werkzaamheden voor een webportaal met Nederlands Indische berichtgeving geen bron van inkomen is. De daarmee behaalde negatieve resultaten zijn niet aftrekbaar.

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat van de in verband met de verkoop van de deelneming gemaakte kosten een bedrag van € 11.458 aftrekbaar is. Voor dit bedrag staat vast dat deze kosten niet zouden zijn gemaakt als de managementbuy-out en het bod van D bv zich niet zouden hebben voorgedaan.

Rentevergoeding bij terugbetaling van in strijd met het EU-recht geheven antidumpingrechten

De Hoge Raad oordeelt bij wijze van eindbeslissing dat Eurobolt bv geen antidumpingrechten is verschuldigd omdat het HvJ EU de betreffende EU-verordening inmiddels ongeldig heeft verklaard....Bij wijze van schadevergoeding moeten de rechten met rente aan Eurobolt worden terugbetaald.
Top