Fiscaal bestuurs(proces)recht

now browsing by category

 

Geen ruime uitleg procesbelang bij WOZ-beschikking huur woning op eigen naam

Rechtbank Overijssel oordeelt dat het procesbelang van een huurder van een sociale huurwoning die een WOZ-beschikking op eigen naam heeft gekregen geen gegeven is.

Overschrijding bezwaartermijn niet verschoonbaar

Hof Amsterdam stelt vast dat de bezwaartermijn is overschreden en er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.

Heffingsambtenaar mag gedurende het beroep niet opnieuw uitspraak op bezwaar doen

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar niet zonder rechterlijke tussenkomst voor de tweede maal uitspraak op bezwaar mocht doen.

Geen btw-naheffing en boetes ondanks omkering van bewijs

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de schattingen van de inspecteur een slag in de lucht zijn en dus niet redelijk zijn. Door de inspecteur is namelijk niet onderbouwd waarop de schattingen zijn gebaseerd, terwijl ook niet is gesteld dat X bv in de betreffende tijdvakken kon factureren.

IB-navordering na boekenonderzoek kan zonder nieuw feit

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur kan navorderen ondanks dat de definitieve aanslag per abuis tijdens het boekenonderzoek is opgelegd. Het niet-blokkeren van de geautomatiseerde afdoening van de aangifte kwalificeert namelijk als een fout conform art....16 lid 2-c AWR.

Geen belastingrente over ingehouden loonheffingen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de belastingrente grotendeels het gevolg is van het onjuist doen van aangifte door de heer X. Het is echter niet redelijk dat ook belastingrente wordt berekend over de loonheffingen waarover de Belastingdienst reeds de beschikking had.

Geen schending hoorplicht bij niet verschijnen op hoorzitting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X kennelijk niet op de hoorzitting is verschenen omdat de inspecteur vooraf niet heeft bevestigd dat de kentekengegevens van de auto’s in de dossiers zouden zitten....Het niet doorgaan is daarom voor rekening en risico van X.

<p>Vleeshandelaar verzwijgt miljoenen aan inkomsten</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet is gemaand om de IB-aangifte over 2010 alsnog in te dienen, zodat de omgekeerde en verzwaarde bewijslast in zoverre niet van toepassing is....De inspecteur maakt echter voldoende aannemelijk dat X de gestelde inkomsten in dat jaar...

Geen IB-navordering over 2003 en 2004 na openen Zwitserse bankrekening in 2010

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verklaring van de partner van de heer X over de herkomst van het verzwegen vermogen niet met objectief verifieerbare gegevens is onderbouwd, maar dit evenwel onvoldoende is om aan te nemen dat X en/of zijn partner jaren eerder ook al over dat vermogen beschikten.

Geen IB-navordering over 2003 en 2004 na openen Zwitserse bankrekening in 2010

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verklaring van mevrouw X over de herkomst van het verzwegen vermogen niet met objectief verifieerbare gegevens is onderbouwd, maar dit evenwel onvoldoende is om aan te nemen dat zij en/of haar partner jaren eerder ook al over dat vermogen beschikten.
Top