Waardering onroerende zaken

now browsing by category

 

Hof stemt in met oordeel rechtbank over WOZ-waarden woningen in de gemeente Den Haag

Hof Den Haag verklaart zowel het principale hoger beroep van X als het incidentele hoger beroep van de heffingsambtenaar tegen het oordeel van de rechtbank over de WOZ-waarden ongegrond.

Bezwaar van huurder tegen WOZ-beschikking ontvankelijk, maar WOZ-waarde blijft in stand

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad dat een huurder van een woning in de vrije sector in beginsel belang heeft bij de op zijn naam gestelde WOZ-beschikking....De rechtbank heeft het bezwaar van X daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

Rechtbank verlaagt WOZ-waarde van twee dagverblijven voor gehandicapten

Rechtbank Oost-Brabant verlaagt de WOZ-waarde van twee dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten, maar handhaaft de waarde van het woonzorgcentrum.

Gemeente houdt bij WOZ-waardering landbouwbedrijf in veengebied voldoende rekening met inklinking grond

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar voldoende rekening heeft gehouden met de inklinking van de grond door een aftrek van 10% toe te passen op de WOZ-waarde.

Geen verzwaarde bewijslast voor bestuursorgaan dat na verweerschrift nog nadere stukken indient

Hof Amsterdam verwerpt de stelling van X dat op de heffingsambtenaar een verzwaarde bewijslast komt te rusten als hij na afloop van de in art. 8:42 Awb bedoelde termijn nog nadere stukken indient. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen...

WOZ-vrijstelling voor parkeerterrein

Rechtbank Den Haag oordeelt dat parkeerterrein als openbare weg kwalificeert en valt onder de vrijstelling.

Rechtbank verlaagt WOZ-waarde woonzorgcentrum op basis van eigen verkoopprijs

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de WOZ-waarde van het woonzorgcentrum hoger ligt dan de ongeveer twee jaar na de waardepeildatum gerealiseerde verkoopprijs.

Levensduur voor WOZ-waardering verlengd door ingrijpende renovatie

Rechtbank Midden-Nederland ziet in het arrest van de Hoge Raad over de levensduurverlenging geen reden om terug te komen op haar oordeel dat de ingrijpende renovatie van het verzorgings-/verpleeghuis van X reden is om de levensduur van het object te verlengen.

Rechtbank verlaagt WOZ-waarde hotel met € 3,6 miljoen

Rechtbank Den Haag verlaagt de WOZ-waarde van het hotel-restaurant van X van € 12.350.000 naar € 8.750.000.

Geen verlaging WOZ-waarde kinderdagverblijf vanwege structurele onderbezetting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat een correctie op de WOZ-waarde noodzakelijk is door de marktsituatie in de kinderopvang....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).
Top