Goedkeuringswetsvoorstel wijziging Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting ingediend

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot goedkeuring van de wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA), V-N 2019/14.17....Deze goedkeuring is vereist op grond van de Wet OB 1968. De wijziging houdt verband met de...

Internetconsultatie verlaagd btw-tarief elektronische uitgaven gestart

De internetconsultatie is gestart over het wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief ook toe te passen op elektronische uitgaven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de gewijzigde btw-richtlijn 2006.

<p>Rulingteam Rotterdam heeft het druk</p>

Het rulingteam van de Belastingdienst (officieel APA/ATR-team geheten), dat internationale ondernemingen van tevoren zekerheid biedt over hun belastingverplichtingen in Nederland, krijgt meer aanvragen....Multinationals kloppen vaker aan omdat ze willen weten wat de gevolgen zijn van de strengere...

Stenen bungalow is in kader WOZ-waardering niet vergelijkbaar met houten bungalow

Rechtbank Oost-Brabant beslist dat een stenen bungalow in het kader van het vaststellen van de WOZ-waarde niet vergelijkbaar is met een houten bungalow....De rechtbank stelt de WOZ-waarde van de houten bungalow in goede justitie vast.

Hoogte zekerheidstelling door AGP-vergunninghouder opnieuw naar feitenrechter

De Hoge Raad oordeelt dat X bv de accijnsgoederen tijdens het vervoer daarvan naar een plaats van rechtstreekse aflevering niet zelf voorhanden heeft. Het andersluidende oordeel van de rechtbank geeft dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting....Volgt verwijzing.

<p>Rechters in hoofdzaak mogen ook beslissen over verzoek om schadevergoeding wegens termijnoverschrijding</p>

De Hoge Raad oordeelt dat dezelfde zetel die de hoofdzaak heeft behandeld en beslist, ook mag beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn.

Inspecteur hoeft bescheiden voor verhoging hypotheek niet binnen navorderingstermijn op te vragen

De Hoge Raad is het met het hof eens dat de bewijslast op X rust, maar acht het oordeel van het hof, dat de inspecteur zijn recht om bewijs op te vragen heeft verwerkt, niet juist....Uit de wet volgt niet dat de inspecteur de schriftelijke bescheiden binnen zes jaren, of binnen de...

<p>Prejudiciële vragen over verlaagd btw-tarief voor lustopwekkende middelen</p>

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over het begrip 'levensmiddelen voor menselijke consumptie'. Moet hieronder worden verstaan alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden

Onvoorzienbare verhoging gedifferentieerde premie Werkhervattingskas geoorloofd

De Hoge Raad oordeelt dat er bij de nieuwe regeling wel degelijk sprake is van een fair balance tussen de belangen van het betrokken individu en het algemene belang....De wetgever heeft namelijk onder ogen gezien dat gebeurtenissen uit het verleden worden meegewogen.

Geen immateriële schadevergoeding bij onverantwoorde belangenbehartiging

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat het overschrijden van de redelijke termijn volledig aan de heer X is toe te rekenen. Zijn gemachtigde hanteert namelijk inhoudelijk een onverantwoorde aanpak van de zaak en een niet te rechtvaardigen wijze van procederen.
Top