aangiften

now browsing by tag

 
 

<p>Belastingdienst corrigeert ruim 100.000 aangiften in voordeel belastingplichtige</p>

De Belastingdienst heeft over 2018 op eigen initiatief 113.448 aangiften inkomstenbelasting gecorrigeerd in het voordeel van de belastingplichtige. Voor het belastingjaar 2019 zijn er inmiddels 40.072 aangiften inkomstenbelasting gecorrigeerd in het voordeel van de belastingplichtige. Het...

Geen opgewekt vertrouwen ondanks jarenlang volgen van aangiften

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de eerdere IB-aangiften zonder nader onderzoek zijn afgedaan zodat de inspecteur geen bewust standpunt over de aftrekposten heeft ingenomen.

Kwade trouw adviseur is toerekenbaar aan X

De adviseur van X voert gefingeerde zorgkosten en giften op in de aangiften IB van X. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de navorderingsaanslagen terecht aan X zijn opgelegd omdat de kwade trouw van de adviseur aan X moet worden toegerekend. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet...

Terechte IB-correcties ondanks eerder gevolgde aangiften

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de stellingen met alsnog ingebrachte stukken, voor zover al enigszins te volgen, volstrekt onvoldoende zijn om welke (extra) aftrek dan ook te onderbouwen.

Strafbaarheid belastingadviseur voor onjuiste aangiften

De Hoge Raad oordeelt dat een ‘bij belastingwet voorziene aangifte’ uitsluitend kan worden gedaan door degene op wiens belasting- of betalingsplicht die aangifte betrekking heeft of door degene die wettelijk als zijn vertegenwoordiger kan optreden.

Inkomsten acteur kwalificeren niet als WUO maar als loon

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het feit dat de inspecteur de aangiften over de jaren 2010-2012 heeft gevolgd, met daarin WUO, niet maakt dat er sprake is van een bewuste standpuntbepaling....Er is dan geen vertrouwen gewekt.

Geen ambtelijk verzuim voor niet controleren van hoge aftrekposten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in redelijkheid niet hoefde te twijfelen aan de juistheid van de IB-aangiften, ook niet...ten aanzien van de aftrekposten in relatie tot het inkomen van X. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering...

Voorwaarden correctiebeleid Belastingdienst gelden per belastingplichtige

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat uit de tekst van het correctiebeleid niet kan worden afgeleid dat de aangiften van de belastingplichtige en zijn fiscale partner samen moeten worden beoordeeld.

<p>Rente niet aftrekbaar omdat lening woning geen restschuld is</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de lening van belanghebbende geen restschuld in de zin van art. 3.120a Wet IB 2001 is en dat belanghebbende de rente om die reden niet in aftrek kan brengen in zijn aangiften inkomstenbelasting.

Valse inleenfacturen verhullen zwart gewerkte uren

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X vof niet de vereiste LB-aangiften heeft gedaan, zodat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. X vof moet gelet op de omvang van de fraude hebben geweten dat de aangiften niet klopten.
Top