aftrek

now browsing by tag

 
 

A-G spoort aan tot stellen prejudiciële vraag over mogelijkheid fout bij btw-aftrek te herstellen via herziening

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het onduidelijk is of het mogelijk is om via de herzieningsregeling alsnog een recht op btw-aftrek geldend te maken dat eerder ten onrechte niet onmiddellijk is uitgeoefend....De A-G adviseert de Hoge Raad uiteindelijk om een prejudiciële vraag aan het HvJ...

Betalingen aan ex-partner zijn niet aan te merken als partneralimentatie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van partneralimentatie. X maakt niet aannemelijk dat de door hem gedane betalingen kunnen worden aangemerkt als aan zijn ex-partner gedane betalingen in het kader van onderhoudsverplichtingen.

Belastingen niet als gift aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat betaalde belastingen niet als periodieke gift in aftrek kunnen worden gebracht.

Geen aftrek van scholingsuitgaven en giften door vrijwilligerswerk

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X met de niet-ondertekende verklaring van haar opleidingscoördinator niet aannemelijk maakt dat zij de betreffende scholingsuitgaven daadwerkelijk contant heeft voldaan....De giftenaftrek voor vrijwilligerswerk is ook terecht geweigerd.

BTW-vooraftrek terecht gecorrigeerd omdat belaste verhuur niet aannemelijk wordt gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat recht bestaat op aftrek van voorbelasting in verband met belaste verhuur. Het bewijsaanbod dat X bv ter zitting doet in verband met een drie weken voor de zitting gevonden doos waarin mogelijk verhuurfacturen met BTW en de

Bij vermoeden van fraude mag volgens A-G HvJ EU niet hele BTW-teruggaaf worden beperkt

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië weigert om een deel van de BTW terug te geven. Lidstaten mogen de aftrek van voorbelasting niet in zijn geheel beperken wanneer slechts een gedeelte ervan wordt betwist terwijl over het andere gedeelte geen

Verklaring huisarts over chronische aandoeningen leidt tot aftrek voor extra kleding en beddengoed

Hof Amsterdam kent X aftrek toe wegens uitgaven voor extra kleding en beddengoed vanwege chronische prostaatproblemen en een huidaandoening.

Naheffing bij btw-fraude met bouwterrein is terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op aftrek van de in de notariële akte vermelde BTW. Uit de getuigenverklaringen blijkt dat X bv, bestuurder I en de notaris een constructie hebben opgezet om op frauduleuze wijze een fiscaal voordeel te verkrijgen.

BUA en de verstrekking van een leasefiets

Als een ondernemer fietsen leaset en ter beschikking stelt aan zijn werknemer(s), geldt dat het btw-bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van de in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.

Ereschulden aan neven en nicht zijn niet aftrekbaar voor erfbelasting

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de ereschulden niet in aftrek komen op de nalatenschap omdat zij niet rechtens afdwingbaar zijn. Ook zijn de uitkeringen aan de neven en de nicht geen schenkingen of giften als bedoeld in art....4:126 lid 1 BW.
Top