aftrek

now browsing by tag

 
 

Navordering van scholingsuitgaven blijft in stand

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in navolging van Rechtbank Noord-Nederland dat de inspecteur niet hoeft te twijfelen aan de in de aangifte IB van X opgenomen aftrek van scholingsuitgaven....Er is sprake van een nieuw feit ten tijde van de navorderingsaanslag.

Door samenhangende waardering valutatermijncontracten kan geen verlies worden genomen

De Hoge Raad oordeelt dat X bv het verlies op het valutatermijncontract, bij de afwikkeling van dat contract, niet in aftrek kan brengen. Dit verlies correspondeert namelijk met een ongerealiseerde valutawinst op een vordering die in samenhang met dat contract moet worden gewaardeerd.

Opgevoerde posten in aangifte ib/pvv niet onderbouwd

Hof Den Haag beslist dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht heeft op een restant persoonsgebonden aftrek, uitbetaling van de algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting en/of hogere verliesverrekening.

<p>Zonder facturen geen aftrek voorbelasting</p>

Hof 's-Hertogenbosch is het met de rechtbank eens dat X bv geen recht heeft op aftrek van voorbelasting voor zover de uitgaven niet zijn gedekt door facturen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).

Aansprakelijk gestelde directeur werkt in dienstbetrekking en kan kosten niet in aftrek brengen

Hof Den Haag oordeelt dat X de kosten die hij heeft gemaakt in verband met de aansprakelijkstelling niet in aftrek kan brengen. X heeft zijn werkzaamheden voor Y bv namelijk in dienstbetrekking verricht.

Zonder bewijsstukken geen hogere aftrek van zorgkosten

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X heeft nagelaten een vergoedingenoverzicht van zijn verzekeraar te overleggen, zodat niet aannemelijk is dat de uitgaven voor fysiotherapie op hem hebben gedrukt.

HvJ EU geeft handreikingen over btw-aftrek Frans bankfiliaal dat prestaties verricht voor Brits hoofdhuis

Het Hof van Justitie EU stelt vast dat een pro rata voor de btw-aftrek moet worden toegepast wanneer de uitgaven van een in een lidstaat geregistreerd filiaal uitsluitend...worden gebruikt voor het verrichten van zowel aan btw onderworpen als van btw vrijgestelde handelingen van het in een andere...

<p>Stelpost voor vervoerskosten naar artsen in Nederland en Turkije niet geaccepteerd</p>

Hof Amsterdam beslist dat X geen recht heeft op aftrek van door hem, met zijn eigen auto, gemaakte vervoerskosten voor bezoek aan artsen in Nederland en Turkije.

<p>Stelpost voor vervoerskosten naar artsen in Nederland en Turkije niet geaccepteerd</p>

Hof Amsterdam beslist dat X geen recht heeft op aftrek van door hem, met zijn eigen auto, gemaakte vervoerskosten voor bezoek aan artsen in Nederland en Turkije.

<p>Stelpost voor vervoerskosten naar artsen in Nederland en Turkije niet geaccepteerd</p>

Hof Amsterdam beslist dat X geen recht heeft op aftrek van door hem, met zijn eigen auto, gemaakte vervoerskosten voor bezoek aan artsen in Nederland en Turkije.
Top