fiscale

now browsing by tag

 
 

<p>’Verruim verliesverrekening om bedrijven in nood te helpen'</p>

"Een voor de hand liggende maatregel ontbreekt in het pakket van fiscale noodmaatregelen, namelijk de verruiming van de verliesverrekening. Een dergelijke verruiming kan ondernemingen namelijk wel een daadwerkelijke lastenvermindering opleveren in crisistijd."

<p>Fiscale faciliteiten voor Belgische schenkers van mondkapjes</p>

De Belgische regering gaat het schenken van medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes, tijdelijk vrij van btw en fiscaal aftrekbaar maken. Daarnaast wordt een belastingvermindering verleend aan particulieren voor giften in natura aan ziekenhuizen.

<p>Jasper Wesseling benoemd tot directeur-generaal Fiscale Zaken</p>

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling wordt per 1 april 2020 directeur-generaal Fiscale Zaken bij het Ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties....Wesseling volgt Pieter Hasekamp op, die per 1...

<p>Wereldwijd overzicht van fiscale maatregelen coronacrisis</p>

De OESO heeft een overzicht gemaakt van fiscale maatregelen die landen hebben genomen om het hoofd te bieden aan de wereldwijde coronapandemie.

<p>Groot deel steunmaatregelen gelden ook voor Caribisch Nederland</p>

Het kabinet heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten om voor de werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba eveneens fiscale en economische noodmaatregelen te nemen.

Inspecteur moet alsnog gegevens over kentekens overleggen

De geheimhoudingskamer van Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de stukken geschoond mogen worden van de persoonsgegevens, de fiscale nummers van de kentekenhouders en dat de gegevens voor het overige van belang zijn voor de heer X om te controleren of teveel BPM is betaald.

<p>Inspecteur mag verdeling box 3 zonder nieuw feit en onbeperkt in tijd navorderen</p>

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in gevallen waarin fiscale partners geen onderlinge verdeling hebben gekozen de inspecteur mag navorderen zonder nieuw feit....Uit de wetsgeschiedenis volgt dat in dit soort gevallen de onbeperkte navorderingstermijn geldt. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of...

Digitaal procederen in fiscale cassatieprocedures vanaf 15 april 2020

Per 15 april 2020 wordt digitaal procederen ingevoerd voor bestuursrechtelijke cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Het gaat hierbij om zaken waarvan de belastingkamer van de Hoge Raad kennis neemt.

<p>Werkhervatting gepensioneerde zorgmedewerkers zonder fiscale gevolgen</p>

Als gevolg van de coronacrisis kunnen gepensioneerde medewerkers in de sector Zorg & Welzijn het verzoek krijgen van zorg- en welzijnswerkgevers om bij te springen in de zorg....De werkgever kan aan het verzoek voldoen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het pensioen van de...

Inwerkingtreding wijziging bijdrage-inkomen Zvw

Per 19 maart 2020 is een verzekeringsplichtige geen inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage meer verschuldigd over de winst ontstaan door een afname van de (fiscale)...oudedagsreserve door rekening te houden met het bedrag van de premies voor lijfrenten die als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in...
Top