Heffingsrente

now browsing by tag

 
 

Heffings- en belastingrente zijn niet strijdig met btw-richtlijn

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat van een verkapte vorm van omzetbelasting geen sprake is. De heffingsrente c.q. belastingrente heeft namelijk niet de essentiële kenmerken van een omzetbelasting....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81...

In rekening brengen belastingrente bij naheffingsaanslagen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

Hof Amsterdam beslist dat het in rekening brengen van belasting- en heffingsrente bij naheffingsaanslagen omzetbelasting niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Terechte heffingrente na jarenlang procederen over PGB

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heffingsrente aanvankelijk terecht is berekend over de periode van 1 januari 2012 tot 7 mei 2015, zijnde de datum van de naheffingsaanslag, wat resulteerde in € 2765....De gemachtigde van mevrouw X is kennelijk akkoord gegaan met de vermindering...

Heffingsrente dga compenseert invorderingsrente van bv

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Leidraad Invordering slechts in uitzonderlijke situaties toestaat om de invorderingsrente te matigen. De ontvanger heeft terecht meegewogen dat over de IB-teruggaven van de dga heffingsrente is vergoed.

Heffings- en belastingrente zijn niet strijdig met btw-richtlijn

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat van een verkapte vorm van omzetbelasting geen sprake is. De heffingsrente c.q. belastingrente heeft namelijk niet de essentiële kenmerken van een omzetbelasting.

Partijen komen op zitting tot overeenstemming over geschil

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt overeenkomstig het in hoger beroep bereikte compromis de navorderingsaanslag IB/PVV 2010 alsmede de beschikking heffingsrente vast op een totaalbedrag van € 99.584.

In rekening brengen belastingrente bij naheffingsaanslagen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

Hof Amsterdam beslist dat het in rekening brengen van belasting- en heffingsrente bij naheffingsaanslagen omzetbelasting niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

Geen vergoeding heffingsrente omdat aanslag ib/pvv positief is

Hof Den Haag beslist dat X geen recht heeft op vergoeding van heffingsrente omdat de verminderde aanslag ib/pvv op een positief bedrag is vastgesteld.

Geen heffingsrente bij achterwaartse verliesverrekening

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat hij in 1985 ter zake van auto-, reis- en advocaatkosten uitgaven heeft gedaan, zodat er geen reden is zijn inkomen van dat jaar verder te verlagen. Er is terecht geen heffingsrente vergoed, aangezien de vermindering voortvloeit uit achterwaartse verliesverrekening.

Het geschil betreft de aanslag IB/PVV over het jaar 2003.Het geschil betreft tevens een beschikking heffingsrente.De uitspraak waartegen hoger bero…

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant onbevoegd was om kennis te nemen van het geschil. Er bestaat geen aanleiding om de onbevoegdheid van de rechtbank voor gedekt te verklaren. De zaak wordt verwezen naar Rechtbank Den Haag.
Top