Heffingsrente

now browsing by tag

 
 

Geen vergoeding heffingsrente omdat aanslag ib/pvv positief is

Hof Den Haag beslist dat X geen recht heeft op vergoeding van heffingsrente omdat de verminderde aanslag ib/pvv op een positief bedrag is vastgesteld.

Geen heffingsrente bij achterwaartse verliesverrekening

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat hij in 1985 ter zake van auto-, reis- en advocaatkosten uitgaven heeft gedaan, zodat er geen reden is zijn inkomen van dat jaar verder te verlagen. Er is terecht geen heffingsrente vergoed, aangezien de vermindering voortvloeit uit achterwaartse verliesverrekening.

Het geschil betreft de aanslag IB/PVV over het jaar 2003.Het geschil betreft tevens een beschikking heffingsrente.De uitspraak waartegen hoger bero…

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant onbevoegd was om kennis te nemen van het geschil. Er bestaat geen aanleiding om de onbevoegdheid van de rechtbank voor gedekt te verklaren. De zaak wordt verwezen naar Rechtbank Den Haag.

Heffingsrente was terecht bij correctie van een onjuistheid in de aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek levensonderhoud kinderen. Het hof oordeelt vervolgens dat X terecht heffingsrente in rekening is gebracht omdat X een juiste aangifte heeft gedaan.

Heffingsrente was terecht bij correctie van juiste aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek levensonderhoud kinderen. Het hof oordeelt vervolgens dat X terecht heffingsrente in rekening is gebracht omdat X een juiste aangifte heeft gedaan.

Het geschil betreft de navorderingsaanslag IB/PVV over het jaar 2010.Het geschil betreft tevens een beschikking heffingsrente.

Hof Amsterdam oordeelt dat X binnenlands belastingplichtig is. X woont namelijk in Nederland en geniet looninkomsten uit tegenwoordige arbeid in Nederland.

Te hoog griffierecht door splitsing in 146 zaken

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het beroep is gericht tegen drie samenhangende besluiten, zijnde de BPM-naheffingsaanslag, de vergrijpboete en de heffingsrente, zodat slechts eenmaal griffierecht is verschuldigd. De griffier heeft dus ten onrechte 146 maal griffierecht geheven.

Hoge Raad respecteert keuze wetgever over heffingsrente bij door verliesverrekening nagevorderde heffingskorting

De Hoge Raad schaart zich achter de keuze van de wetgever om bij verrekening van een verlies uit een volgend jaar vergoeding van heffingsrente achterwege te laten.

Inkeerregeling leidt tot reeks navorderingsaanslagen plus hoge bedragen aan heffingsrente

X maakt gebruik van de inkeerregeling zodat alsnog ib/pvv wordt geheven over niet aangegeven buitenlands vermogen. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X gehouden is aan de VSO termijnoverschrijding en dat de inspecteur de forse bedragen aan heffingsrente niet te hoog heeft vastgesteld.

Bezwaar tegen beschikking heffingsrente ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard

De Hoge Raad oordeelt dat het bezwaar van X van 28 oktober 2013 ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. Dit bezwaar is namelijk gericht tegen de voor bezwaar vatbare heffingsrentebeschikkingen van de inspecteur.
Top