inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Kwade trouw belastingadviseur rechtvaardigt navordering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat de heer X voor het indienen van de aangiften gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer B, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.

Geen dwangsom ondanks mogelijk onvolledige uitspraken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank heeft verzuimd een beslissing te nemen over de dwangsom. In zoverre is het hoger beroep van de heer X dus al gegrond....Door de tijdige uitspraken op bezwaar is echter een einde gekomen aan de bezwaarfase en heeft de inspecteur geen dwangsom verbeurd.

Premievrije levensverzekering is volgens A-G spaarcontract

A-G Niessen is van mening dat de polis aanvankelijk een levensverzekering was, maar vanaf de premievrijmaking en door het ontbreken van levensrisico een spaarcontract is geworden....De polisrente die tot 31 december 2000 is aangegroeid, is daarom belast in box 1. Vanaf 2001 is de waarde van de...

Opa mag door dochter terugbetaalde kinderopvangtoeslag niet in aftrek brengen

De Hoge Raad oordeelt dat aftrek van het bedrag van € 20.894 niet mogelijk is, omdat de oorzaak van de betaling in de familieverhoudingen ligt. X zou namelijk niet met een willekeurige derde overeenkomen om een eventuele terugbetaling van het voorschot voor zijn rekening te nemen.

Rechtbank onbevoegd wat betreft verrekening en vervolgingskosten

Rechtbank Gelderland verklaart zich onbevoegd betreffende de beroepen over de verrekening en de vervolgingskosten in het kader van een voorlopige aanslag IB/PVV 2014.

Bestuurder na faillissement bevoegd in beroep; Nederland mag grotendeels over dividenduitkeringen heffen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X na faillissement bevoegd is om beroep in te stellen. De opnamen in rekening-courant en de betaling door de vennootschap van advocaatkosten vormen een uitdeling van de vennootschap aan X.

Navordering specifieke zorgkosten na beoordeling aangifte echtgenote

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de informatie die volgt uit de beoordeling van de aangifte van de echtgenote een nieuw feit vormt op grond waarvan de navorderingsaanslag aan X kan worden opgelegd

Pakistaanse zonder rechtmatig verblijf heeft geen recht op premiedelen gecombineerde heffingskorting

Hof Amsterdam stelt vast dat X in 2015 niet verzekerd was voor de volksverzekeringen. Zij heeft dan ook geen recht op de premiedelen van de gecombineerde heffingskorting.

Inspecteur heeft inkomen WW’er die nabetaling heeft ontvangen correct vastgesteld

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur het verzoek om ambtshalve vermindering van het belastbaar inkomen over 2014 terecht heeft afgewezen. De inspecteur heeft terecht rekening gehouden met de door X in 2014 ontvangen bedragen.

Vaststellen arbeidsrelatie valt buiten omvang procedure

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het duiden van de arbeidsrelatie van de heer X bij bedrijf B in 2012 buiten de omvang van deze procedure valt....In geschil is namelijk alleen de hoogte van zijn IB-aanslag over dat jaar. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot...
Top