inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Inspecteur hoeft bescheiden voor verhoging hypotheek niet binnen navorderingstermijn op te vragen

De Hoge Raad is het met het hof eens dat de bewijslast op X rust, maar acht het oordeel van het hof, dat de inspecteur zijn recht om bewijs op te vragen heeft verwerkt, niet juist....Uit de wet volgt niet dat de inspecteur de schriftelijke bescheiden binnen zes jaren, of binnen de...

Ook bezwaar box 3-heffing 2018 aangemerkt als massaal bezwaar

Nu er nog geen arrest van de Hoge Raad is inzake de procedures over de vermogensrendementsheffing tot en met 2017, merkt staatssecretaris Snel van Financiën bezwaren tegen de definitieve aanslag 2018 aan als massaal bezwaar....Dat heeft Snel de Tweede Kamer laten weten.

Aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten niet aannemelijk gemaakt

Hof Den Haag beslist dat X de door haar geclaimde aftrek van specifieke zorgkosten niet aannemelijk heeft gemaakt.

<p>Fiscus adviseert opnieuw IB-aangifte te doen voor 0%-emissie auto’s uit 2013</p>

De Belastingdienst vraagt ondernemers opnieuw aangifte inkomstenbelasting 2018 te doen wanneer zij een 0%-emissie auto uit 2013 zowel zakelijk als privé hebben gebruikt....Het geldt overigens alleen voor aangiften die vóór 11 april 2019 zijn ingediend via de ondernemersportal van de dienst.  

Via trust in Ltd. ondergebracht vermogen behoort tot box 2-inkomen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Ltd. niet als fiscaal transparant kan worden aangemerkt. De vermogensbestanddelen van de trust, de aandelen in de Ltd., worden dan gehouden door X en worden aan box 2 toegerekend.

Pensioen kan niet voor de helft worden toegerekend aan partner

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten. Nu het pensioen is opgebouwd in het kader van de dienstbetrekking van X, en ook aan X wordt uitgekeerd, kan de helft niet aan Y worden toegerekend.

Bewijsvermoeden is voldoende voor IB-navordering

Rechtbank Den Haag oordeelt dat aannemelijk is dat in 2001, 2002 en 2003 ook vermogen aanwezig moet zijn geweest op de bankrekening in Zwitserland. Deze is namelijk in 1984 geopend en het vermogen zoals dat in 2004 aanwezig was, zal in de regel niet in één jaar zijn opgebouwd.

Stelling dat sprake is van buitensporige last onvoldoende onderbouwd met feitelijke gegevens

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er geen sprake is van een buitensporige last. X heeft zijn betoog namelijk onvoldoende onderbouwd met feitelijke gegevens die voor de beoordeling van zijn betoog vereist zijn.

<p>Ambtelijk verzuim belet navordering bij dga die rente van bv-schuld aftrekt</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur de IB-aangiften had moeten onderzoeken omdat een negatief resultaat uit overige werkzaamheden bij een rekeningcourantschuld van een dga bij zijn bv redelijkerwijs niet mogelijk is.

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat ‘particuliere leningen’ eigenwoningschulden zijn

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbende voor de jaren 2011, 2012 en 2013 niet aannemelijk maakt dat 'particuliere leningen' eigenwoningschulden zijn.
Top