inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Belastingen niet als gift aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat betaalde belastingen niet als periodieke gift in aftrek kunnen worden gebracht.

<p>Verlies vordering op zustermaatschappij niet aftrekbaar van winst</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vordering die zij ultimo 2010 op J bv had een lagere economischer verkeerswaarde had dan haar nominale waarde....X bv kan het verlies van deze vordering dan ook niet afwaarderen ten laste van haar winst.

Bronstaat niet verplicht rekening te houden met persoonlijke situatie van belanghebbendes woonstaat

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het grootste deel van X’s inkomen in de woonstaat Frankrijk belast mag worden. Frankrijk is in staat rekening te houden met de persoonlijke situatie van X.

Belastingen niet aftrekbaar als gift

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat loonheffing en gemeentelijke belastingen niet aftrekbaar zijn als gift.

Pensioenpremie van onzuivere Belgische pensioenregeling volgens A-G niet aftrekbaar

Advocaat-generaal Niessen is het met de staatssecretaris eens dat het gelijkheidsbeginsel niet kan worden toegepast. Nu er sprake is van een onzuivere pensioenregeling, is de gelijkstellingsregeling uit de Wet IB 2001 ook niet van toepassing....De pensioenpremie is niet aftrekbaar. 

Organiseren muziekmiddagen en andere bijeenkomsten in eigen woning vormt geen bron van inkomen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de muziekmiddagen en andere bijeenkomsten die belanghebbende in de eigen woning organiseert, geen bron van inkomen vormen.

Hoge Raad volgt uitleg Hof ’s-Hertogenbosch in proefprocedure over term aanhorigheden

De Hoge Raad sluit zich aan bij de uitleg die Hof ’s-Hertogenbosch in een proefprocedure van veehouders heeft gegeven aan de term ‘aanhorigheden’. Volgens het hof is beslissend of het bouwwerk behoort bij dat gebouw, daarbij in gebruik en daaraan dienstbaar is....Dat oordeel is juist.

Besluit WOB-verzoek inzake fiscale behandeling defence counsels

Namens de Minister van Buitenlandse Zaken is een besluit genomen op een WOB-verzoek inzake de fiscale behandeling van defence counsels en hun teams, dat wil zeggen personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf) hoven en tribunalen.

Geclaimde kosten niet meer aftrekbaar na met inspecteur gesloten compromis

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X gebonden is aan de afspraak met de inspecteur. Bij het sluiten van het compromis heeft zijn gemachtigde namelijk geen voorbehoud gemaakt op grond waarvan X mogelijk niet gebonden zou zijn aan het compromis.

Inspecteur hanteert te hoge multiplier om forfaitair regulier ab-voordeel vast te stellen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur een te hoge waarde heeft gehanteerd voor de aandelen E nv. Het door hem vastgestelde forfaitaire reguliere ab-voordeel is dan ook te hoog....De rechtbank acht de door de inspecteur gebruikte multiplier onvoldoende onderbouwd.
Top