machtiging

now browsing by tag

 
 

Beroep is door ontbreken van duidelijke machtiging niet-ontvankelijk

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de gemachtigde niet heeft gereageerd op het verzoek om een machtiging te overleggen waaruit blijkt dat hij is gerechtigd namens de heer X beroep in te stellen.

Rechtbank mag ook van frequent procederende gemachtigde machtiging opvragen

Rechtbank Gelderland oordeelt in verzet dat de beroepen van X terecht kennelijk niet-ontvankelijk zijn verklaard wegens desgevraagd niet overleggen van machtigingen.

Beroep tegen uitspraak op bezwaar dat is ingediend door beweerdelijk gemachtigde niet-ontvankelijk

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vastgesteld dat het bezwaar is ingediend door een beroepsmatige rechtsbijstandverlener zonder machtiging en dat het beroep door belanghebbende zelf tegen de uitspraak op bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Geen immateriële schadevergoeding door ontbreken geldige machtiging

Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen machtiging is ontvangen waaruit blijkt dat A is gemachtigd om de onderhavige BPM-procedure namens de heer X te voeren....Het beroep is dus niet-ontvankelijk. Er wordt geen immateriële schadevergoeding toegekend. Iemand die geen beroep heeft ingesteld...

Gemeente had gemachtigde moeten waarschuwen voor niet-ontvankelijkheid

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de gemeente het bezwaar van X zonder peremptoirstelling niet wegens het ontbreken van een machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

Hof weigert gemachtigde op zitting en handhaaft vervolgens WOZ-waarde sportcomplex

Hof Amsterdam is van oordeel dat de WOZ-waarde van het sportcomplex niet op een te hoog bedrag is vastgesteld. Het hof heeft de rechtsbijstandverlener die X in beroep bijstond gevraagd de zittingszaal te verlaten omdat X de machtiging voor deze rechtsbijstandverlener in hoger beroep heeft...

Volmacht in verklaring van erfrecht leidt tot bevoegd ingesteld beroep

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden staat het ontbreken van een afzonderlijke machtiging van één erfgenaam er niet aan in de weg dat de andere erfgenamen rechtsmiddelen tegen de aanslagen kunnen aanwenden....Voorwaarde is dat de verklaring van erfrecht daartoe volmacht geeft.

Heffingsambtenaar had geen reden om aan geldigheid machtiging te twijfelen

Hof Amsterdam beslist dat het door de gemachtigde van X ingediende bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard vanwege het ontbreken van een recente machtiging....Er zijn geen aanwijzingen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid is geëindigd.

<p>’Digitale machtiging Belastingdienst bleek maandenlang niet in orde'</p>

Een accountant uit Rotterdam ontdekte bij toeval een datalek bij de Belastingdienst waardoor maandenlang persoonlijke gegevens en belastingaangiften van oud-cliënten konden worden ingezien.

BPM-beroep toch ontvankelijk ondanks vage machtiging

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat uit de in eerste aanleg overgelegde machtiging in voldoende mate is af te leiden dat de heer Y, gelet ook op de gevolgde bezwaarprocedure, is gemachtigd om op te treden in fiscale geschillen zoals deze.
Top