omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Verdedigingsbeginsel bij btw-controle niet geschonden

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X tijdig de redenen kende van de controle, hij ook tijdig op de hoogte is gesteld van de bewuste feiten die tot de naheffing hebben geleid en hij ook expliciet is uitgenodigd om hierover te worden gehoord.

<p>Geen BTW op levering mondkapjes</p>

Het besluit fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis is gewijzigd. Ten opzichte van het vorige besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594, V-N 2020/24.3, is een goedkeuring toegevoegd waardoor geen BTW hoeft te worden geheven over de levering van mondkapjes.

Verzoek om BTW-teruggaaf oninbare vorderingen terecht verwerkt in BTW-aangiften 2013

Rechtbank Gelderland oordeelt dat belanghebbende zowel materieel als formeel recht heeft op teruggaaf van BTW wegens oninbare vorderingen. Dit ondanks het feit dat belanghebbende de btw niet terug vraagt via een afzonderlijk teruggaafverzoek.

Bij verkoop kantorencomplex door ontwikkelaar is geen sprake van overgang algemeenheid van goederen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er ter zake van de levering van het kantorencomplex geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen....X bv heeft het kantoorcomplex namelijk niet ontwikkeld met het oog op de eigen exploitatie, maar met het oog op de verkoop daarvan. De Hoge...

Toepassing vrijstelling invoerrechten en BTW voor persoonlijke beschermingsmiddelen

De Staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord van de leden Omtzigt en Van den Berg (beiden CDA) over de vrijstelling van de importheffingen en BTW op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en de toepassing hiervan.

Verzoek om immateriële schadevergoeding na verwijzing ziet alleen op periode na verwijzing

Hof 's-Hertogenbosch kent een immateriële schadevergoeding van € 1000 toe aan X bv. Sinds het arrest van de Hoge Raad zijn meer dan achttien maanden verstreken, maar minder dan vierentwintig maanden....De redelijke termijn van één jaar is dan met (afgerond) één jaar overschreden.

Bij sale-and-lease-back-transactie van complex met woningen is sprake van levering

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het hof zijn oordeel, dat de sale-and-leaseback-transactie geen levering tot stand brengt, onvoldoende heeft gemotiveerd....Het hof licht namelijk niet toe welke omstandigheden hebben geleid tot dit oordeel.

Gemengde holding kan BTW bij voorgenomen overname volgens A-G HvJ EU volledig aftrekken

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen....Niet van belang is dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

BTW-vrijstelling voor verzekeringsdiensten geldt volgens A-G HVJ EU niet voor pensioenfondsbeheerdiensten

Advocaat-generaal Pikamäe concludeert dat de BTW-vrijstelling voor verzekeringsdiensten niet van toepassing is op de aan UB (Pensions Trustees) verrichte beleggingsbeheerdiensten....Deze diensten vormen namelijk geen verzekeringsactiviteiten.

Tsjechië hoeft niet deel van de BTW terug te betalen als aan voorwaarden is voldaan

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië niet een deel van de BTW terug geeft vóór afloop van een belastingcontrole wanneer daarover geen geschil bestaat....Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden.
Top