omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Goedkeuringswetsvoorstel wijziging Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting ingediend

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot goedkeuring van de wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA), V-N 2019/14.17....Deze goedkeuring is vereist op grond van de Wet OB 1968. De wijziging houdt verband met de...

Internetconsultatie verlaagd btw-tarief elektronische uitgaven gestart

De internetconsultatie is gestart over het wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief ook toe te passen op elektronische uitgaven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de gewijzigde btw-richtlijn 2006.

<p>Prejudiciële vragen over verlaagd btw-tarief voor lustopwekkende middelen</p>

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over het begrip 'levensmiddelen voor menselijke consumptie'. Moet hieronder worden verstaan alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden

Inspecteur had ambtshalve verzoek om teruggaaf btw op zonnepanelen niet-ontvankelijk moeten verklaren

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de beslissing op een verzoek om een ambtshalve vermindering niet kan worden aangemerkt als een voor bezwaar vatbare beschikking....De rechtbank is dan niet bevoegd om een inhoudelijk oordeel te geven over de ambtshalve beslissing.

Dubbele beboetingis geoorloofd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de dubbele beboeting niet in strijd is met het 'ne bis in idem' beginsel. De art. 10a-boete ziet namelijk op het niet tijdig informeren van de inspecteur en de art....67f-boete ziet op het niet tijdig volledig betalen van de btw.

Percelen grond voor aanleg golfbaan kwalificeren niet als bouwgrond

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt na de tweede verwijzing door de Hoge Raad dat de golfbaan zich leent voor zelfstandig gebruik. Het beoefenen van de golfsport is namelijk objectief bezien ook mogelijk zonder clubhuis....De naheffingsaanslag overdrachtsbelasting is dus terecht. De Hoge Raad oordeelt...

Algemene btw-tarief voor verstrekking wifi-code door vakantiepark

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verstrekking van de wifi-code in 2014 en 2015 een aparte prestatie vormt, die aan het algemene tarief is onderworpen....X bv bracht in die jaren namelijk een aparte vergoeding voor de verstrekking van de wifi-code in rekening.

FE voor btw tussen school en schoonmaak-bv is mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden wijst het verzoek van FE X/Y om A bv in de FE X/Y te voegen toe. De stichtingen en A bv zijn namelijk in financieel, organisatorisch en economisch opzicht nauw verweven.

Btw op fee voor werkzaamheden bij verkoop aandelen niet aftrekbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv de btw niet in aftrek kan brengen. X bv maakt namelijk niet aannemelijk dat de verkoop van de aandelen in A GmbH een economische activiteit is die binnen de werkingssfeer van de btw valt.

Ondanks btw-fraude met telefoons is nultarief terecht toegepast

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X het btw-nultarief mag toepassen op de leveringen van telefoons aan het Britse Z. X hoeft namelijk niet te beschikken over het Poolse en Duitse btw-identificatienummer van Z.
Top