omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Nieuwe goedkeuringen in landbouwbesluit omzetbelasting over gebruiksvee-arresten

Voor ondernemers voor wie op 1 januari 2018 de landbouwregeling eindigde wordt het mogelijk om de BTW in één keer te herzien door het indienen van een suppletieaangifte over 2019 en de herzienings-BTW te berekenen op basis van forfaitaire percentages.

<p>FIOD pakt Brabantse ondernemer op voor belastingfraude</p>

De FIOD heeft een 38-jarige man uit de Brabantse gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.

<p>Verlenging behandeltermijn bezwaarschriften omzetbelasting</p>

Ondernemers krijgen mogelijk een brief waarin de inspecteur aankondigt dat hij niet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing neemt....Dat komt door een toename van het aantal bezwaren, onder andere als gevolg van grote aantallen naheffingsaanslagen omzetbelasting door de...

Op budgetdiensten aan verstandelijk beperkte cliënten is geen BTW-vrijstelling van toepassing

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BTW-vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968 niet van toepassing is. De diensten zijn niet gericht op de therapeutische behandeling van de cliënten en de diensten zijn ook niet onontbeerlijk voor de verpleging en de verzorging van de cliënten.

Woon-werkverkeer kwalificeert ook bij veel thuiswerken als privégebruik

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X bv dat het woon-werkverkeer in haar situatie niet als privégebruik kwalificeert. De woonplaats blijft een keuze van de werknemer en de kantoorruimte die X bv ter beschikking stelt, blijft de plaats waar een groot deel van de werkzaamheden wordt

Inspecteur kan eerder gewekt vertrouwen niet met terugwerkende kracht opzeggen

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat uit de jurisprudentie waar de inspecteur naar verwijst volgt dat voor het met terugwerkende kracht opzeggen van eerder gewekt gewettigd vertrouwen enkele voorwaarden gelden....Partijen zijn het er over eens dat niet aan deze voorwaarden is voldaan.

Bewijslast van het openbaren van BTW-fraude ligt bij de inspecteur

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt voor het merendeel van de correcties dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat belanghebbende 'had moeten weten' dat zij met de aankopen deelnam een transactie die onderdeel uitmaakt van een BTW-fraudeketen....Voor de ICL-correcties slaagt belanghebbende...

Ondanks weggooien administratie worden BTW-naheffingsaanslagen toch verminderd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BTW-naheffing terecht is, omdat X niet de bedragen van de voorbelasting als zodanig, maar fictieve kosten in aftrek brengt....Het hof vermindert de aanslagen wel, omdat de inspecteur het vertrouwen wekte dat de berekeningen van X gevolgd zouden worden. De Hoge...

RDW is nationaal contactpunt uitwisseling voertuigregistratiegegevens

RDW is nationaal contactpunt uitwisseling voertuigregistratiegegevens

Beroep op BTW-vrijstelling niet terecht omdat BTW in aftrek is gebracht

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een btw-naheffingsaanslag heeft opgelegd aan X. De btw-vrijstelling is alleen dan van toepassing op de levering door X als zij de haar in rekening gebrachte btw niet in aftrek heeft gebracht....X heeft dit niet doen blijken. De Hoge Raad verklaart het...
Top