vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

Afwaardering op onzakelijke lening aan startende kledingzaak is niet mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv haar vordering op C bv niet ten laste van haar winst kan afwaarderen. De lening is namelijk onzakelijk. Daarbij is onder andere van belang dat C bv een nieuw opgerichte vennootschap is met een laag aandelenkapitaal....Hierdoor is verhoudingsgewijs sprake van...

<p>Feitenrechter moet volgens A-G beoordelen wie aansprakelijk is voor VPB-aanslag na mislukte HIR-constructie</p>

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat op 31 december 2003 sprake is van een dubbele causaliteit voor de aanslag. Op 31 december 2003 wordt namelijk, bij dezelfde transactie, zowel een achteraf ondeugdelijke garantie gegeven als art....15e Wet VPB geactiveerd.

<p>Actualisering besluit vrijgestelde beleggingsinstelling</p>

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) van art. 6a Wet VPB 1969 (V-N 2008/14.16) gewijzigd.

Bevindingen onderzoek naar rente-asymmetrie binnenkort bekend. Stand toezeggingen Eerste Kamer

Minister Hoekstra van Financiën zal binnenkort de uitkomsten van onderzoeken naar de beleidsmogelijkheden voor rente-asymmetrie bekend maken. De bevindingen zullen zijn weerslag vinden in het nieuwe MAP-besluit (Multiple Agreement Procedure)....Dat staat in een geactualiseerd overzicht met de stand...

Leidraad meldingsplicht grensoverschrijdende constructies verschenen

In de Staatscourant is de leidraad meldingsplicht grensoverschrijdende constructies verschenen. Met de leidraad wordt nadere inkleding gegeven aan de meldingsplicht die voortvloeit uit de wet in samenhang met de EU-richtlijn....In de leidraad zijn gestileerde voorbeelden opgenomen.

Publicatie van uitstelmogelijkheid DAC6 in Publicatieblad EU

Lidstaten hebben de mogelijkheid de termijnen voor het melden van potentieel agressieve internationale fiscale constructies (DAC6) uit te stellen in verband met de COVID-19 pandemie....De wijzigingsrichtlijn waarin deze uitstelmogelijkheid is opgenomen, is nu gepubliceerd in het Publicatieblad van...

<p>De fiscale coronareserve: een tijdelijk liquiditeitsvoordeel</p>

Om hun liquiditeitspositie tijdens de coronacrisis te verbeteren, kunnen ondernemers in de vennootschapsbelasting onder voorwaarden een coronareserve vormen....Zij hebben zo de mogelijkheid een verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 al eerder te verrekenen met 2019 dan wanneer het normale...

Uit f.e. ontvoegde vennootschap heeft geen recht op vrijstelling kwijtscheldingswinst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op vrijstelling van de kwijtscheldingswinst. X bv is namelijk korter dan zes jaren geleden ontvoegd uit de f.e. met A bv en haar negatieve resultaten uit het verleden zijn verrekend met positieve resultaten van andere groepsmaatschappijen.

<p>Nederland is woonplaats van Nederlands-Maltese ‘oversea company’</p>

Hof Den Haag oordeelt dat de werkelijke leiding van X bv in Nederland wordt uitgeoefend en dat Nederland dan ook de woonstaat is voor de verdragstoepassing....De werkelijke besluitvorming geschiedt namelijk door G, die werkt op het hoofdkantoor van E bv in Nederland als chief financial officer, in...

Willekeurige afschrijving bij investeringen dochters in scheepvaart-cv’s binnen f.e. terecht

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat in 2010, na het nemen van de f.e.-beschikking, niet meer werd voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een f.e. tussen X bv, Y bv en Z bv....X bv kan willekeurig afschrijven.
Top