vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>Verlies vordering op zustermaatschappij niet aftrekbaar van winst</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vordering die zij ultimo 2010 op J bv had een lagere economischer verkeerswaarde had dan haar nominale waarde....X bv kan het verlies van deze vordering dan ook niet afwaarderen ten laste van haar winst.

Geen deelnemingsvrijstelling volgens A-G voor rente over earn-outvergoeding en antispeculatievergoeding

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op moratoire interesten wegens te late betaling. De A-G stelt daarbij vast dat de wettelijke rente en de contractuele rente niet als tegenprestatie zijn overeengekomen.

Inspecteur heeft hotelkosten en kosten van sponsoring terecht gecorrigeerd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur een begin van bewijs heeft geleverd dat de hotelkosten slechts voor 25% aftrekbaar zijn. X bv levert, met haar blote stelling dat de kosten volledig aftrekbaar zijn, niet het bewijs dat de kosten voor meer dan 25% zakelijk zijn.

Geen MIA en VAMIL voor investering in tennis- en golfaccommodatie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op MIA en VAMIL omdat op het moment van investeren niet is voldaan aan de eisen uit de Milieulijst 2010.

Beoordeling toerekening rente, samenhangende waardering alsmede onderlinge verrekenprijzen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de toerrekening van rente aan de vaste inrichting, de (samenhangende) waardering van vorderingen en schulden en de vaststelling van onderlinge verrekenprijzen onjuist heeft plaatsgevonden en laat de door de inspecteur aangebrachte correcties deels in...

<p>Aanmerkelijk belang wordt gehouden om Nederlandse belastingheffing te ontgaan</p>

De Hoge Raad oordeelt dat X bv het aanmerkelijk belang in E holding bv houdt met als voornaamste doel de IB-heffing of dividendbelasting bij A te ontgaan....Ook behoort het aanmerkelijk belang niet tot het ondernemingsvermogen van X bv. De dividenduitkering is dan ook terecht belast als inkomen uit...

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij ‘ruziesplitsing’

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat er vanwege het louter passief vermogensbeheer van de betrokken bv's geen sprake kan zijn van ‘zakelijke overwegingen op grond waarvan de splitsing heeft plaatsgevonden’....De naheffing is dus terecht.

Ook bij omkering bewijslast houdt inspecteur een zekere onderzoeksplicht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de authenticiteit van de facturen nader had moeten onderzoeken, aangezien hij ook bij de omkering en verzwaring van de bewijslast een zekere onderzoeksverplichting blijft houden....Nu niet voldoende aan de onderzoeksverplichting is voldaan, is geen...

<p>Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in Staatsblad</p>

De Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2020 in werking.

Aanvulling op overeenkomst maakt van managementfee geen deelnemingsvoordeel

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de van F bv ontvangen bedragen niet zijn aan te merken als voordelen uit hoofde van een deelneming. Uit de managementovereenkomst blijkt dat F bv maandelijks € 6000 zou betalen aan X bv....A zou daarvoor bepaalde werkzaamheden (blijven) verrichten in het kader van...
Top