voorbelasting

now browsing by tag

 
 

Aftrekbare voorbelasting van stichting volgens ‘pre pro rata’ methode

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de btw die betrekking heeft op de niet-economische activiteiten niet voor vooraftrek in aanmerking komt. De aftrekbare voorbelasting is door de inspecteur terecht vastgesteld volgens de 'pre pro rata' methode op basis van de omzetverhoudingen.

Btw-voorbelasting bij verkoop grondpercelen door tuinbouwer aan provincie niet aftrekbaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verkochte onroerende zaak geen (zelfstandig deel van een) onderneming vormt. De provincie is van plan om de percelen te gebruiken voor de aanleg van infrastructuur en zij treedt niet in de plaats van de overdrager.

<p>Volledig recht op aftrek voorbelasting koop en verbouwing pand hospice</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat verzorging door vrijwilligers geen inperking van het recht op aftrek met zich mee brengt.

<p>School die energie produceert heeft geen recht op volledige aftrek btw-voorbelasting</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een btw-belaste levering voor zover X de door haar opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. De rechtbank verwijst daarbij naar de overeenkomst tussen X en Q.

Geen recht op aftrek voorbelasting volgens A-G voor partij gestolen nikkel

Advocaat-generaal Ettema stelt vast dat de btw-heffing verplicht is verlegd naar de persoon voor wie de nikkel is bestemd. X bv is dan ten onrechte uitgenodigd om de btw te voldoen, en heeft geen recht op aftrek van de btw.

Voor boete is niet van belang dat afnemer de btw-voorbelasting niet heeft afgetrokken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de boeten terecht zijn opgelegd. Dat de btw niet is afgedragen omdat de in rekening gebrachte btw niet in aftrek is gebracht, is niet van belang.

Betalen deel facturen van invloed op moment terugbetalen aftrek voorbelasting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat pas eind 2014 aannemelijk is dat facturen niet meer betaald worden. Dat beherend vennoot facturen betaalde is niet relevant.

Levering schoolgebouw aan corporatie geen belaste prestatie voor de btw

Hof Den Haag beslist dat de levering van een schoolgebouw door de gemeente aan een corporatie geen belaste prestatie voor de omzetbelasting is. De gemeente heeft geen recht op aftrek van de aan haar ter zake van de bouw van de school ​in rekening gebrachte voorbelasting.

Frauderende autohandelaar heeft geen recht op btw-aftrek voor gefingeerde ICL’s

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er ter zake van 40 auto’s die X bij A BVBA heeft ingekocht, sprake is van btw-fraude. Nu X ook wist dat de door hem verkochte auto’s geen marge-auto’s waren, heeft hij voor deze auto’s geen recht op aftrek van de voorbelasting.

Aftrek voorbelasting bij verhuur zolder van eigen woning

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Dat de woning op 18 maart 2016 is opgeleverd, en de verhuur van de zolder pas op 1 juli 2016 is ingegaan, is daarbij niet van belang.
Top