voorbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>Btw-naheffingsaanslag terecht als aftrek voorbelasting niet wordt onderbouwd</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de btw-naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. X heeft namelijk geen enkel gegeven of stuk overgelegd waaruit blijkt dat aan haar voorbelasting in rekening is gebracht die voor aftrek in aanmerking komt.

Beleggersvereniging krijgt 40% aftrek voorbelasting inzake collectieve juridische acties

Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de voorbelasting op kosten die samenhangen met fase 1, zijnde het opstarten en voeren van civiele procedures tegen de betreffende bedrijven, niet voor aftrek in aanmerking komt....De voorbelasting op kosten die samenhangen met fase 2...

Geen btw-teruggaaf voor bij hospice betrokken stichting die vastgoed in eigendom heeft

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de btw-voorbelasting. X maakt niet aannemelijk dat zij prestaties onder bezwarende titel verricht.

<p>Amerikaanse bank is niet de afnemer van bond broking diensten: geen aftrek btw-voorbelasting</p>

Hof Den Haag oordeelt dat uit de overeenkomst niet blijkt dat X bv diensten verricht voor Q. Volgens het hof treedt X bv namelijk autonoom en voor eigen rekening op, en niet als vertegenwoordiger van Q.

Boete ondanks vermeende dwaling over af te trekken voorbelasting

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het standpunt van de heer X, dat hij omzet- en inkomstenbelastingbedragen met elkaar zou mogen verrekenen, niet pleitbaar is....De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in...

Pensioenverzekeraar heeft geen recht op aftrek voorbelasting

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de btw die door de externe adviseurs in rekening is gebracht. Uit de overeenkomsten vloeien namelijk geen verplichtingen voort die als een belaste prestatie zijn aan te merken.

Ondanks weggooien administratie worden btw-naheffingsaanslagen toch verminderd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de btw-naheffing terecht is, omdat X niet de bedragen van de voorbelasting als zodanig, maar fictieve kosten in aftrek brengt....Het hof vermindert de aanslagen wel, omdat de inspecteur het vertrouwen wekte dat de berekeningen van X gevolgd zouden worden.

Bij ontbreken regels over gemengd gebruik mag Polen niet volledige aftrek van voorbelasting toestaan

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat aftrek van de volledige btw-voorbelasting wordt toegestaan als de aangeschafte goederen niet alleen voor economische activiteiten maar ook voor niet-economische activiteiten worden gebruikt.

Italië mag bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Recht op btw-teruggaaf bij verhuurconstructie met hockeyvereniging

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X recht heeft op aftrek van de btw-voorbelasting. Er is namelijk geen sprake van een samenstel van handelingen dat iedere (economische) realiteit ontbeert.
Top