voorbelasting

now browsing by tag

 
 

Btw-voorbelasting ten onrechte afgetrokken omdat dga afnemer is van prestatie

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat uit de facturen niet het bewijsvermoeden voortvloeit dat Q bv is aan te merken als de afnemer van de prestaties....Dat de facturen allemaal op haar naam staan doet daar niet aan af.

Forfaitaire teruggaaf omzetbelasting voor geïntegreerde zonnepanelen

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat X met betrekking tot de geïntegreerde zonnepanelen geen recht heeft op een hogere aftrek van voorbelasting dan de verleende forfaitaire teruggaaf.

<p>Naheffing van ten onrechte teruggevraagde voorbelasting gehandhaafd</p>

Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat de naheffingsaanslagen omzetbelasting terecht zijn opgelegd omdat fictieve bedragen aan voorbelasting in aftrek zijn gebracht. De...Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen...

Aftrekbare voorbelasting van stichting volgens ‘pre pro rata’ methode

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de btw die betrekking heeft op de niet-economische activiteiten niet voor vooraftrek in aanmerking komt. De aftrekbare voorbelasting is door de inspecteur terecht vastgesteld volgens de 'pre pro rata' methode op basis van de omzetverhoudingen.

Btw-voorbelasting bij verkoop grondpercelen door tuinbouwer aan provincie niet aftrekbaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verkochte onroerende zaak geen (zelfstandig deel van een) onderneming vormt. De provincie is van plan om de percelen te gebruiken voor de aanleg van infrastructuur en zij treedt niet in de plaats van de overdrager.

<p>Volledig recht op aftrek voorbelasting koop en verbouwing pand hospice</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat verzorging door vrijwilligers geen inperking van het recht op aftrek met zich mee brengt.

<p>School die energie produceert heeft geen recht op volledige aftrek btw-voorbelasting</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een btw-belaste levering voor zover X de door haar opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. De rechtbank verwijst daarbij naar de overeenkomst tussen X en Q.

Geen recht op aftrek voorbelasting volgens A-G voor partij gestolen nikkel

Advocaat-generaal Ettema stelt vast dat de btw-heffing verplicht is verlegd naar de persoon voor wie de nikkel is bestemd. X bv is dan ten onrechte uitgenodigd om de btw te voldoen, en heeft geen recht op aftrek van de btw.

Voor boete is niet van belang dat afnemer de btw-voorbelasting niet heeft afgetrokken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de boeten terecht zijn opgelegd. Dat de btw niet is afgedragen omdat de in rekening gebrachte btw niet in aftrek is gebracht, is niet van belang.

Betalen deel facturen van invloed op moment terugbetalen aftrek voorbelasting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat pas eind 2014 aannemelijk is dat facturen niet meer betaald worden. Dat beherend vennoot facturen betaalde is niet relevant.
Top